Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
WPROWADZENIE
Ustawaoswobodziedziałalnościgospodarczejjestwyrazemkon-
cepcji,wedługktórejpodejmowanie,wykonywanieizakończeniedzia-
łalnościgospodarczejjestwolneidozwolonekażdemunarównychpra-
wach.Ustawodawcakoncepcjęjednakzrealizowałwsposóbspecy-
ficzny.Przepisyustawyregulująbowiemwyłączniekwestiedotyczące
podejmowaniaiwykonywaniadziałalnościgospodarczej,pomijajązaś
problematykęjejzakończeniaitowbrewzapowiedzizawartejwart.1,
anadtokładąakcentnaróżnegorodzajuograniczeniaswobodypodmio-
tówdziałalnościgospodarczejorazzróżnicowanieichsytuacjiprawnej.
Trudnowobectegowyrazićaprobatędlatytułuustawy,którystwarza
błędneprzekonanie,żejestonaaktemprawnymokreślającymwgłów-
nejmierzeobszarswobódprzedsiębiorców.Wydajesię,żetytułybardziej
adekwatnedoregulowanejmateriinosiłypoprzednioobowiązująceusta-
wy:z1988r.odziałalnościgospodarczejiz1999r.Prawodziałal-
nościgospodarczej
Komentowanaustawaodnosisiędowielukwestiimieszczącychsię
zasadniczowdwuobszarachtematycznych.Pierwszyznichobejmuje
różnegorodzajupowinnościiobowiązkipodmiotówprawazamierzają-
cychrozpocząćdziałalnośćgospodarcząorazprowadzącychdziałalność
przedsiębiorców.Drugitosferakompetencjiorganówadministracjigo-
spodarczejirealizacjiwładztwapaństwowegowgospodarce.Zagadnienia
zobydwuobszarówustawodawcastarałsięusystematyzowaćiwmia-
możliwościrozdzielić,cozaowocowałoodrębnymujęciemzasadpro-
wadzeniadziałalnościgospodarczej,funkcjonowaniaoddziałówiprzed-
stawicielstwprzedsiębiorcówzagranicznych,atakżemikroprzedsiębior-
17
WPROWADZENIE
ców,małychiśrednichprzedsiębiorcówzjednejstrony,zdrugiejzaś
ewidencjonowania,koncesjonowaniairegulowanejdziałalnościgospo-
darczejorazkontroliprzedsiębiorców.Natymtlenależyjednakzauwa-
żyć,żedopieroanalizaogółuprzepisówustawynormującychwskazane
kwestieprowadzidoustaleniatreściprawiobowiązkówprzedsiębiorców
orazkompetencjiorganówadministracjigospodarczej,anadto,żezakres
tychpraw,obowiązkówikompetencjiwytyczonyzostałwznacznejmie-
rzeprzezprzepisyinnychaktówprawnychocharakterzeszczególnym
wstosunkudoustawyoswobodziedziałalnościgospodarczej.
Komentowanaustawaniejestwolnaodmankamentów.Brakwniej
jakiegokolwiekwskazanianarelacjepomiędzyprzedsiębiorcąaprowa-
dzonymprzezeńprzedsiębiorstwemutożsamianym(nagrunciekodeksu
cywilnegoinietylko)zdziałalnościągospodarczą,atakżenaproblem
identyfikowaniaprzedsiębiorcówwdrodzeokreśleniafirmyimiejscawy-
konywaniadziałalności.Niezostałustalonyzakresstosowanianormfor-
malnychustawydotyczącychkoncesjonowania,wobecobowiązywania
zawartychwinnychustawachprzepisówproceduralnychodnoszących
siędoudzielaniakoncesji.Niezostałokreślonytakjakwprzypadku
zezwoleńkatalogdziedzindziałalnościregulowanej,comożepowodo-
waćposzerzanieobszaruprzedmiotowegotejdziałalności.
Zaniepokojeniebudzićmożestanunormowaniaewidencjidziałal-
nościgospodarczej.Pomimotego,żeprzepisyoewidencjiwprowadzo-
nezostałydoustawyoswobodziedziałalnościgospodarczejw2004r.,
utrzymanowmocyczęśćprzepisówuchylonegoprawadziałalnościgo-
spodarczej,regulującychinstytucję.Wprawdzieprzedłużanovacatio
legisprzeznaczonenauruchomienienowejewidencji,tojednakzdecy-
dowanooprzyjęciukolejnejpostaciewidencji,amianowicieCentralnej
EwidencjiiInformacjioDziałalnościGospodarczej,którązamierzasię
uruchomićwformieplatformyelektronicznejdopierow2011r.
Wydajesię,żepięcioletniokresobowiązywaniaustawyoswobodzie
działalnościgospodarczejinagromadzeniadoświadczeńnatlejejprak-
tycznegostosowaniapowiniensprzyjaćstabilizacjijejprzepisów.Doko-
nanewpoprzednichlatachiw2008r.nowelizacjedotyczącewszcze-
gólnościkwestiiewidencjidziałalnościgospodarczejikontroliprzed-
siębiorcówskłaniająjednakdorefleksji,żezjednejstronymamydo
18
WPROWADZENIE
czynieniazprzystosowywaniemustawydoewoluującegosystemugo-
spodarkiwPolsce,zdrugiejzaśzbrakiemjednolitego,trwałegopostrze-
ganiagospodarkiprzezpryzmatprawa.
Powyżejprzedstawioneuwagiskłaniająautorówniniejszegoopraco-
waniadownikliwejrefleksjinadustawąoswobodziedziałalnościgospo-
darczejitymbardziejuzasadniająpotrzebęzaprezentowaniakomentarza
doniej,którymożnawyrazićnadziejęprzydatnybędzieszerokiemu
kręgowiczytelnikówzewzględunaomawianewnimzagadnienia.
AndrzejPowałowski

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)