Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Wstęp
Decydującsięzabraćgłosnatemattrudnejsztukinauczaniaprzedmiotówprzyrod-
niczych,staramsięprzedstawićswójpoglądnatezagadnienia,zktórymispotykałem
sięnajpierwwpracyzawodowejnauczycielaszkolnego,apóźniejnauczycielaakade-
mickiegowWyższejSzkołyPedagogicznej,AkademiiPedagogicznejiUniwersytecie
PedagogicznymwKrakowie.Swojeprzemyśleniakierujędostudentówkierunków
przyrodniczych,nauczycieli,pracownikówzakładówdydaktykuniwersytetówiszkół
pedagogicznych,metodykównauczaniazgromadzonychwokółcentrówdoskonalenia
nauczycieliorazwszystkichosób,którymnaserculeżyjakośćnauczaniaprzyrody.
Bardzodziękujęwszystkim,którzyzachęcilimniedoopublikowaniarefleksjizdłu-
gichlatmojejprzygodyzprzyrodą.Szczególnieserdeczniedziękujęmojejbyłejdokto-
rantce,aktualniewspółpracownicydrMałgorzacieGodlewskiej,którazachęciłamnie
dosfinalizowaniatejpracy,wnoszącwieleistotnychuwagprzyredagowaniucałości,
atakżedrDanucieTurkiewicz,drMariiFiałkowskiej,mgr.AndrzejowiGierczakowi
idr.RomanowiRośkowizapomocwprzygotowaniuilustracjiorazredakcjitekstu.
Postscriptum
Kiedyśśniłomisię,żeprzeniosłemsięnałonoAbrahama.Kiedystanąłemprzed
św.Piotrem,usłyszałempytanie:
Cozrobiłeśsynudladobraedukacji?.
Dałemsięnamówićnanapisanieksiążeczkinatematmoichpoglądówdotyczą-
cychnauczaniaprzedmiotówprzyrodniczychodparłemzakłopotany.
Św.Piotrpopatrzyłnamniezewspółczuciem:
Wielupróbowało,alenikomusięnieudało.Jesteśniepoprawnymmarzycielem,
synu.Ponieważjednakpróbowałeś,skierujęcięwnagrodędoczyśćca.
Mamnadzieję,żeCzytelnicybędąrówniewielkoduszni.
WładysławBłasiak
Kraków,luty2011
5
1.
Najwybitniejszepostaciwdziedzinie
naukprzyrodniczych
Abybyćniepospolicieuczonym,
trzebazacząćodpospolitegouczeniasię.
CharlesDickens
Wrozdziale:
Przykładyświatowychrankingównajwybitniejszychprzyrodnikówwhistoriiludzkości
OpiniestudentówUniwersytetuPedagogicznegowKrakowie,przyszłychnauczycieli,
natematnajwybitniejszychprzyrodnikówwszechczasów
Ktoś,ktozajmujesięzawodowonauczaniemprzyrody,powinienumiećwskazaćpo-
staci,którewniosłynajwiększywkładdobliskichmudyscyplinprzyrodniczych.Indy-
kacjanajwybitniejszychpostaciwhistoriiludzkościniejestzadaniemłatwym.Wyma-
gasprecyzowaniakryteriówwyboruorazuwzględnieniaszerokiegokontekstuhisto-
rycznego.Jestpodatnanawieleczynnikówsubiektywnych,zależnychodczasuoraz
wiedzyisystemuwartościosobywypowiadającejopinię.Innychwskazańmożnasię
spodziewaćodchemika,innychodfizyka,ajeszczeinnychodbiologaczyinżyniera.
Wartowiedzieć,któreosiągnięcianaukiceniąsobienajbardziejprzyszlinauczycie-
leprzedmiotówprzyrodniczych,boonibędąprzekazywaćtepoglądyiopinieswoim
uczniomprzeznajbliższedziesięciolecia.
DrogaCzytelniczko,SzanownyCzytelniku,zanimprzystąpiszdoczytaniadalszej
częścitegorozdziału,napisznakartcepapierudziesięćnazwiskwybitnychprzyrodni-
ków,którzywywarlinajwiększywpływnaTwojeżycie.
Rankingiświatowe
Wświecieludzi
tylkosubiektywnośćjestobiektywna.
Przysłowiechińskie
PrzełomXXiXXIwiekustworzyłokazjędopodsumowaniaosiągnięćgatunku
homosapiens.W1978rokuukazałasięwUSAksiążkaMichaelaH.Hartazatytułowana
100postaci,któremiałynajwiększywpływnadziejeludzkości(The100:ARankingofthe
6
MostInfluentialPersoninHistory).Książkazdobyładużyrozgłos.Przetłumaczonona
wielejęzyków.WPolscewydanazostaławroku1995.Kryteriumdoborupostacibył
zakresichwpływunalosymilionówistotludzkich[Hart95].
Każdywybórtegotypujestoczywiściesubiektywny.Niejestjednakdziełemprzy-
padku,żewpierwszejdwudziestce,oboktakichpostaci,jakJezusChrystus,Maho-
met,Budda,Konfucjusz,św.Paweł,CaiLun(wynalazcapapieru),JohannGutenberg,
KrzysztofKolumb,Euklides,Mojżesz,Arystoteles,QinShiHuang(pierwszycesarz
Chin),OktawianAugust(cesarzrzymski),znaleźlisiętakżeprzyrodnicy:IsaacNewton,
AlbertEinstein,LudwigPasteur,Galileusz,Arystoteles,CharlesDarwin,MikołajKoper-
nik,AntoineLavoisier.
Wśród100wybranychpostaci(wybitnychprzywódcówreligijnychipolitycz-
nych,podróżników,pisarzy,poetów,filozofów,naukowców)pokaźnągrupęstanowili
przedstawicielenaukprzyrodniczych.Znalazłosiętamnp.kilkunastufizyków:New-
ton(pozycja2naliście),Einstein(pozycja10),Galileusz(12),Faraday(23),Maxwell
(24),Heisenberg(46),Rutherford(56),Planck(59),Roentgen(71),Fermi(76),Euler
(77),MariaSkłodowska-CuriezostałaumieszczonanaliścierezerwowejobokArchi-
medesa,LeonardadaVinci,BenjaminaFranklinaikilkuinnychwybitnychuczonych.
NagłównejliścieznalazłysięnazwiskatylkodwóchpisarzySzekspiraiHomera.Hi-
storiamagistravitaeest.
DrugapozycjaprzyrodnikaIsaacaNewtonanatejliścieniejestdziełemprzypad-
ku.Tonominacjazajegoteorięgrawitacji,zasadydynamiki,próbęwyjaśnieniazłożo-
nejnaturyświatłaorazstworzenieaparatumatematycznegozwanegorachunkiem
różniczkowymicałkowym(obokGottfriedaLeibniza).
WksiążceamerykańskiegopopularyzatoranaukiJohnaSimmonsazatytułowanej
100najwybitniejszychuczonychwszechczasów[Simm97]dopierwszejdwudziestkiweszli:
1.
IsaacNewton
2.
AlbertEinstein
3.
NielsBohr
4.
CharlesDarwin
5.
LudwigPasteur
6.
SigmundFreud
7.
ClaudeBernard
8.
FranzBoas
9.
WernerHeisenberg
10.
LinusPauling
11.
Galileusz
12.
AntoineLaurentLavoisier
13.
JohannesKepler
14.
MikołajKopernik
15.
MichaelFaraday
16.
JamesClerkMaxwell
17.
RudolfVirchow
18.
ErwinSchroedinger
19.
ErnestRutherford
20.
PaulDirac
AngielskipopularyzatornaukiJohnBalchinwksiążcezatytułowanej100uczonych
iwynalazców,którzyzmieniliświatzaprezentowałsylwetkifilozofów,lekarzy,fizyków,
chemików,biologów,dziękiktórymświatwistotnysposóbzmieniłswojeoblicze.
7

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)