Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Przedmowa
PRZEDMOWA
Urządzeniamielektroenergetycznymilubelektrycznyminazywasięurzą-
dzeniaprzeznaczonedowytwarzania,przesyłania,rozdziałuiprzetwarzania
energiielektrycznejnainnepożądaneformyenergii,wtymrównieżna
energięelektryczną,leczoinnychparametrachznamionowych.Niemaza-
dowalającojednoznacznychkryteriówpodziałunaurządzeniaelektroener-
getyczneielektryczne.
Pojęcieurządzeniaelektroenergetycznedotyczylicznychibardzoróż-
nychurządzeń,nietylkogeneratorówitransformatorówomocachrzędu
setekmegawoltoamperówimasiedziesiątkówton,lecztakżenp.przekaźni-
kówigniazdwtyczkowych.Wżadnymwięcpodręcznikuaniwielotomo-
wymporadnikuliczącymnawetkilkatysięcystronniemożnaomówićwy-
starczającodokładniewszystkichtychurządzeń,zasadichdziałania,
rozwiązańkonstrukcyjnych,właściwościtechnicznychiróżnorodnychzja-
wiskwystępującychwnichpodczaseksploatacji.
Każdyautorksiążkiopodobnymtytulemusidokonaćwyboruurządzeń
izagadnień,którymipragniesięzajmować.Narażasięprzytymnasłuszny
wzasadziezarzut,żepominąłinnebardzoważnezagadnienia.Wpodobnej,
choćniecokorzystniejszejsytuacji,jestemjaautortejorazinnychdostęp-
nychnarynkuksiążekourządzeniachelektrycznychniskiegonapięcia,takich
jakInstalacjeelektryczneorazBezpieczeństwowelektroenergetyce.
Mogłembowiemzrezygnowaćzomawianiawieluzagadnieńopisanych
szczegółowowtamtychpublikacjach,abyterazprzedstawićbardziejwyczer-
pującourządzeniaiobiektyelektroenergetycznewysokiegoiśredniegonapię-
cia.Chodzituozasadyichdziałania,zastosowanerozwiązaniakonstrukcyjne,
atakżeoróżneinnezagadnieniateoretyczneitechnicznezwiązanezdoborem
orazpracątychurządzeńwnormalnychizakłóceniowychwarunkach.
12
Przedmowa
WkonsekwencjitakiegowyboruCzytelnicyzainteresowaniurządze-
niamizarównoniskiego,jakiwysokiegonapięciapowinnimiećdostępdo
wszystkichtrzechwymienionychksiążek,którenawzajemsięuzupełniają
itworzązwartącałośćzawierającąważneinformacjeobardzoróżnych
urządzeniachelektroenergetycznych.
Mamnadzieję,żetenpodręcznik,podobniejakinnemojewcześniejsze
książki,spotkasięzżywymzainteresowaniemCzytelnikówizostaniedo-
brzeprzyjęty.
Wrocław,2008r.
HenrykMarkiewicz

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)