Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
PRZEDMOWA
Zdolnośćdowysiłkujestjednymzgłównychczynnikówwarunkującychwłaściwą
jakośćcodziennegożycia.Zdolnośćdodużegowysiłkufizycznegojestniezbędna
douzyskiwaniasukcesówwsporciewyczynowym.Wysiłekoodpowiednimnasi-
leniuiczasietrwaniawpływanietylkonaukładruchu,lecztakżenaczynność
niemalwszystkichnarządów.Fizjologiawysiłkuopisujezmiany,jakiezachodzą
wustrojuzarównopodwpływemwysiłkujednorazowego,jakisystematycznego
treningu.Przedmiot„fizjologiawysiłkufizycznego”jestnauczanynatakichkie-
runkachstudiów,jakwychowaniefizyczne,turystykairekreacjaorazfizjotera-
pia.Jegoelementywykładanerównieżnakierunkach:pielęgniarstwo,zdrowie
publiczneidietetykaoraznawydzialelekarskim.Znajomośćfizjologiiwysiłku
jestnieodzownadlalekarzyspecjalistówwdziedzinierehabilitacjimedycznej,
trenerówsportowych,nauczycieliwychowaniafizycznegoorazosóbzajmujących
sięrekreacjąruchową.Równieżsportowcyamatorzyizawodowcynapewno
chcielibypoznaćtajnikioddziaływaniawysiłkuitreningunaustrój.Wychodząc
naprzeciwtympotrzebom,przygotowaliśmyzwięzłypodręcznikzatytułowany„Fi-
zjologiawysiłkuitreningufizycznego”.Podjęliśmypróbęprzedstawieniawszyst-
kichnajważniejszychzagadnieńdotyczącychtejrozległejproblematyki.Najob-
szerniejszyjestrozdziałtraktującyopodstawachfizjologiiwysiłku.Przedstawiono
wnimaktualnąwiedzęnatematwpływuwysiłkuitreningunafunkcjonowanie
poszczególnychnarządóworazczynnikówwarunkującychwydolnośćfizyczną.
Wrozdzialeopodstawachtreningufizycznegoomówiononajważniejszezasady
treninguorazmetodyocenywydolnościfizycznej.Wksiążceznalazłysiętakże
rozdziałypoświęconewysiłkowi:dzieciimłodzieży,osóbwstarszymwieku,kobiet
(zuwzględnieniemokresuciąży),osóbniepełnosprawnychruchowoicierpiących
naróżneschorzenia,wtymcukrzycęichorobyserca,atakżewysiłkowiwróżnych
temperaturachotoczeniaiwwarunkachwysokogórskich.Wpublikacjiomówiono
równieżproblematykę:treninguzdrowotnego,wpływuniedoboruaktywnościru-
chowejnaorganizm,dopingu,żywieniasportowcóworazgenetykiwsporcie.
13
Podręcznikzostałprzygotowanyprzezzespółwybitnychspecjalistówzdzie-
dzinyfizjologiiwysiłku,nauczycieliakademickichzróżnychośrodkówakade-
mickichkraju.Gwarantujetowłaściwydobóriwysokąjakośćzamieszczonych
wniminformacji.
Będziemywdzięcznizawszelkieuwagi.Zostanąonewykorzystaneprzyprzy-
gotowaniuewentualnegodrugiegowydaniaksiążki.
Prof.drhab.n.med.JanGórski
gorski@umb.edu.pl

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)