Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Wstęp
Wroku1998ówczesnykierownikKatedryGospodarkiPrzestrzennejnaWydziale
GospodarkiRegionalnejiTurystykiAkademiiEkonomicznej(obecnieUniwersytet
Ekonomiczny)weWrocławiu,prof.Krzysztof
R.Mazurski,zainicjowałwyda-
wanieseriipt.„GospodarkaPrzestrzenna”.Kolejnetomyzawierałyopracowania
naukowedotycząceistotnychzagadnieńspołeczno-gospodarczych,którychwspól-
nymmianownikiembyłoodniesienieprzestrzenne.Odtomuósmegodowydawa-
niaseriiwłączyłasięKatedraGospodarkiPrzestrzennejiSamorządowejnaWy-
dzialeGospodarkiNarodowejAkademiiEkonomicznejweWrocławiu.W2010r.
nastąpiłaprzerwawwydawaniurocznika.
Obecniewydawanytom13,któryukazujesięwramachPracNaukowych
UniwersytetuEkonomicznegoweWrocławiu,powstałprzywspółpracyUniwersy-
tetuEkonomicznegoweWrocławiuzUniwersytetemJanaKochanowskiegow
Kielcach(InstytutemEkonomiiiAdministracji).
Mamynadzieję,żeniniejszapublikacjaokażesięinteresującadlaCzytelników,
którzyzechcąpogłębićswojąwiedzęnatematżnychaspektówgospodarkiprze-
strzennej.
AnnaDybała,JacekPotocki

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)