Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Wstęp
KonferencjaorganizowanaprzezKatedręZarządzaniaStrategicznegoUniwersytetu
EkonomicznegoweWrocławiujestkolejnąkonferencjąpoświęconąrelacjomprak-
tykiiteoriizarządzaniastrategicznego.Dlategoteżreferatymającharakterzarówno
teoretyczny,jakipraktyczny.Teostatnieopartenawynikachbadańprzeprowa-
dzonychwróżnychośrodkachnaukowychwPolsce.Oprócztego,jakzwykle,
wkonferencjinaszejKatedrybiorąudziałpraktycyzajmującysięproblemamizarzą-
dzania,zwłaszczazarządzaniastrategicznego.
Spodziewanawymianapoglądówpowinnaprzysłużyćsięzarównonauce,jak
ipraktycegospodarczej.Dlategokonferencjanastawionajestnaszerokąwymianę
doświadczeńipoglądówmiędzyśrodowiskiemnaukowymigospodarczym.Na-
szaKatedrakonsekwentnieodwielulatstarasięostworzenietakiejpłaszczyzny
wymianydoświadczeń.Wtegorocznejkonferencjizwracamyszczególnąuwagęna
problemyzarządzaniastrategicznegozwłaszczawkontekściezmiennegootocze-
niaorganizacji.Ostatnikryzysgospodarczywymagabowiemnowegospojrzeniana
procesyzarządzaniastrategicznego,szczególniezaśnaproblemwiększejelastycz-
nościprzyformułowaniuiwdrażaniustrategii.
Wewspomnianymkontekścieszczególnieważnebadanieznaczeniazasobów
materialnychiniematerialnychprzedsiębiorstwaorazproblemyzarządzaniawiedzą.
Służąonebowiemkreowaniukierunkówrozwojuprzedsiębiorstw,atakżewyko-
rzystywaniainnowacjidobudowaniaprzewagkonkurencyjnych.Wtymkontekście
ważnyjestteżproblemwspółpracyszkółwyższychzprzedsiębiorstwamiorazwy-
korzystanieróżnychorganizacyjnychformwspółpracy,np.klastrów.Pragniemy,
abytenwątekbyłobecnywobradachnaszejkonferencji.
Wprzedstawionymopracowaniuporuszonoteżproblemyzarządzaniastrate-
gicznegowregionieorazzarządzaniawsektorzemałychiśrednichprzedsiębiorstw,
atakżekwestieprzedsiębiorczości.Wreferatachwypowiadająsięspecjaliścizróż-
nychośrodkówakademickichzPolski.Przekazanewnichwieloaspektoweproble-
myzarządzaniastrategicznego,zarównoteoretyczne,jakipraktyczne,mogąstano-
wićinspiracjędodalszychbadańwtymzakresie.
Jakoorganizatorzykonferencjimamynadzieję,żepodjęciedyskusjiwwymie-
nionychobszarachpozwolinatwórczejejwykorzystaniewteoriiipraktycezarzą-
dzaniastrategicznego.
AndrzejKaleta,KrystynaMoszkowicz

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)