Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
PRZEDMOWA
nPodręcznikdlaopiekunówmedycznych”jestadresowanyprzedewszystkimdo
osóbprzygotowującychsiędozawoduopiekunamedycznegoorazosóbpracują-
cychwtymzawodzie.
Opiekunmedycznywchodziwskładzespołuterapeutycznegosprawującego
opiekęnadosobamiwwiekupodeszłymorazosobamitrwalelubokresowoniepeł-
nosprawnymi.Większośćzadań,jakieopiekunwykonuje,wymagawspółpracylub
bezpośredniegonadzorupielęgniarki.
Wpierwszymrozdzialepodręcznikawyjaśnionopodstawowepojęciazwiązane
zzawodemopiekunamedycznegoizesprawowaniemopieki.Wnastępnychroz-
działachuwzględniononajważniejszeproblemyzdrowotnewystępującewwybra-
nychjednostkachchorobowychorazzadania,jakiepowinienwykonywaćopiekun
medycznywczasierealizowaniaopiekinadosobamiprzewleklechorymii/lubnie-
pełnosprawnymiprzebywającymiwinstytucjachopiekizdrowotnej,opiekispo-
łecznejlubwdomu.
Przedstawionemodelesprawowaniaopiekiuwzględniająholistyczneiindywi-
dualnepodejściedopacjentów.
Zawartawksiążcedokumentacjapowinnapomócwsystematycznymplanowa-
niu,wykonywaniuidokumentowaniuczynnościpielęgnacyjnychiopiekuńczych.
Publikacjęzilustrowanolicznymirycinami,m.in.przedstawiającymisprzętpo-
mocniczy,którymazazadanieusprawnićpracęopiekunówizwiększyćsamodziel-
nośćpodopiecznych.
DorotaTalarska,
KatarzynaWieczorowska-Tobis,
ElżbietaSzwałkiewicz
SPISTREŚCI
10Pacjentjakopodmiotopieki
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
15
1010Podstawowepojęciadotycząceopieki,zdrowiaichoroby
WiesławaCiechaniewicz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
15
101010Opiekaipomaganie
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
15
101020Zdrowieachoroba
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
18
101030Podmiotowetraktowaniepacjenta
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
26
101040Promocjazdrowia
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
28
101050Profilaktyka
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
29
1020Rolaopiekunamedycznegowzespoleopiekuńczymiterapeutycznym
ElżbietaSzwałkiewicz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
1030Ocenaogólnegostanubadanejosobyidokumentowanie
wynikówpomiarówDanutaDyk,EdytaKatarzynaCudak
...
...
...
...
...
...
..
32
48
103010Ocenastanuogólnegopierwszewrażenie
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
48
103020Budowaciała,masaciałaiwzrost
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
49
103030Skóraitkankapodskórna
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
50
103040Pomiarpodstawowychparametrówżyciowych
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
50
1040PlanowanieopiekipodstawyteoretyczneDorotaTalarska
...
...
...
...
...
...
60
104010Etapyprocesupielęgnowania
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
60
104020ModelpielęgnowaniawedługVirginiiHenderson
...
...
...
...
...
...
...
..
62
104030Modelsamodzielnejopiekiwpielęgniarstwiewedług
DorotheiOrem
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
65
20Adaptacjaczłowiekadorolipacjenta
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
71
2010PrzyjęciechoregodoszpitalainaoddziałMariaStachowska
...
...
...
...
...
.
71
9
201010Hospitalizacjaosóbwstarszymwieku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
73
201020Prawapacjenta
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
74
2020Wpływopiekistacjonarnejnastanpsychicznychorego
BogusławStelcer
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
202010Najczęstszepostawyiemocjewobecchorobyipobytu
wstacjonarnymzakładzieopiekizdrowotnej
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
202020Wpływchorobynadynamikężyciarodzinnego
...
...
...
...
...
...
...
...
..
2030Komunikacjazpacjentemijegorodzinąorazwsparcieemocjonalne
wchorobieMałgorzataPosłuszna
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
80
80
87
91
2040KomunikacjazosobąniepełnosprawnąBarbaraSikora
...
...
...
...
...
...
...
..
102
204010Komunikacjazosobąniepełnosprawnąsłuchowo
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
103
106
109
204020Komunikacjazosobąniepełnosprawnąwzrokowo
...
...
...
...
...
...
...
204030Komunikacjazosobąniepełnosprawnąintelektualnie
...
...
...
...
...
30Rolaopiekunamedycznegowzaspokajaniupotrzeb
biologicznychpacjenta
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..113
3010Potrzebyżycioweczłowiekapodstawyteoretyczne
ElżbietaSzwałkiewicz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
113
3020Czynnikiwarunkującewystępowaniepotrzeb
KatarzynaWieczorowska-Tobis,DorotaTalarska
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
118
302010Starzeniesięzmianynarządoweiichkonsekwencje
...
...
...
...
...
...
...
.
118
122
302020Ocenasamodzielnościpacjenta
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3030PotrzebaczystościWiesławaCiechaniewicz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
131
303010Wyjaśnieniepojęć:potrzebaczystości,higienaosobista,zabieg
higieniczny
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
131
303020Zasadywykonywaniazabiegówhigienicznych.Specyfika
zaspokajaniapotrzebyczystościuosobydorosłejchodzącej,
osobywwiekustarczymipacjentależącego
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
133
303030Zabiegihigienicznezwiązanezutrzymaniemciałachorego
wczystości
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
136
3040PotrzebaodżywianiaMagdalenaStrugała
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
157
304010Składnikiodżywcze
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
.
157
158
159
160
161
304020Zapotrzebowanieenergetyczne
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
304030Piramidażywieniowa
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
304040Ocenastanuodżywienia
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
304050Dietoterapia
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3050PotrzebawydalaniaTomaszJarosławNiewiadomski,
UrszulaSobczak
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
174
305010Wydalaniemoczu
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
174
10
305020Wydalaniestolca
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
.
.
179
181
185
189
305030Stomia
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
305040Pomocwoddawaniumoczuistolca
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
305050Zaopatrzeniewśrodkipomocnicze
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3060Potrzebatermoregulacjiiwymianygazowej
EdytaKatarzynaCudak
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
190
306010Termoregulacjapodstawyfizjologiczne
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
190
192
306020Procesoddychania
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3070PotrzebaruchuiwypoczynkuMagdalenaStrugała,
IrenaKrysiak
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
200
307010Potrzebaruchu
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
..
.
.
.
200
200
209
209
210
211
219
220
221
307020Upadki
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307030Zanikimięśniowe
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307040Zapaleniepłuc
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307050Zmianyzakrzepowe
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307060Odleżyny
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307070Zmianypatologicznewstawach
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307080Ogólnezasadyzaspokajaniapotrzebyruchu
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
307090Potrzebawypoczynku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3080Wskazówkiułatwiającepielęgnacjępacjentów/podopiecznych
wciężkimstaniezdrowiaElżbietaSzwałkiewicz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
223
308010Higienaciała
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
.
223
224
226
226
226
227
308020środkipomocniczechłonącemocz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
308030Zabezpieczeniebieliznypościelowejifotela
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
308040Poszanowaniesferyintymnej
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
308050Profesjonalnydotyk
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
308060Pielęgnacjastópchoregonacukrzycę
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
40Potrzebypsychiczneispołecznewynikającezwieku,stanu
zdrowiaileczeniaMonikaMatecka
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.228
4010Podstawowepotrzebypsychiczneispołeczneosóbwwiekudorosłym
...
...
.
228
404010Zmianywstrukturzepotrzebosóbstarszych
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
229
4020Zmianyzachodzącewfunkcjonowaniupsychospołecznymosób
wstarszymwieku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
231
50Opiekanadosobamiwstarszymwiekuiniesamodzielnymi
wzakładachopiekizdrowotnej
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...