Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
wstęp
DrogiGimnazjalisto!
PrzedTobąbardzoważnyegzamin.Niektórzytwierdzą,że
trudniejszyniżmatura,gdyżniemożnapoprawićjegowyników.
AleteżitopowinnoCiępocieszyćniemożnagoniezdać.
JednakodwynikutegoegzaminubędziezależałefektTwoich
starańoprzyjęciedoszkołyponadgimnazjalnej,dlategowarto
siędobrzeprzygotować.PomożeCiwtymksiążka,którąmasz
przedsobą.
Egzaminzjęzykapolskiego
trwa90minut(dlauczniówzespecjalnymipotrzebami
edukacyjnymimożezostaćprzedłużonyniewięcejniż
o45minut)
matylkoformępisemną
jestprzeprowadzanynajednympoziomie
sprawdzaumiejętnościopisanewpodstawieprogramowej
językapolskiegodlagimnazjum,alemożerównieżodnosić
siędotego,czegonauczyłeśsięwszkolepodstawowej
Zadaniaegzaminacyjnezjęzyka
polskiego
odnosząsiędotekstówliterackich,popularnonaukowych,
publicystycznych
sprawdzająm.in.rozumieniezamieszczonegotekstu,
wiedzęojęzyku,umiejętnośćanalizowaniatekstupisanego
iobrazu,znajomośćutworówliterackichlubdorobku
autorówwskazanychwpodstawieprogramowejkształcenia
ogólnego(obowiązkowykanonliterackito:wybranefraszki
itrenyJanaKochanowskiego,wybranebajkiIgnacego
Krasickiego,IIczęśćDziadówAdamaMickiewicza,Zemsta
AleksandraFredry,wybranapowieśćhistorycznaHenryka
Sienkiewicza)
Strukturazestawuzadańzzakresujęzyka
polskiego
20zadańzamkniętych,wtymzadania:wyboruwielokrotnego,
prawdafałsz,nadobieranie
dwazadaniaotwarte,wtym:jednozadaniekrótkiejodpo-
wiedziorazjednozadanierozszerzonejodpowiedzi
Sposóbocenianiadłuższejwypowiedzi
pisemnej
Przyocenieuwzględniasięsześćaspektów:treść,segmentację
tekstu,styl,język,ortografę,interpunkcję.
Wynikegzaminu
Wynikegzaminuzjęzykapolskiegopodanynazaświadczeniu
zostaniezapisanyjako:
wynikprocentowy,czyliodsetekpunktów(zaokrąglonydo
liczbycałkowitej),którezdającyuzyskałzazadaniamierzące
wiadomościiumiejętnościzdanegozakresu,np.jeślizdający
otrzymał23punktyspośród30możliwychdozdobycia,to
jegowynikprocentowybędzierówny77
wynikcentylowy,czyliodsetekliczbygimnazjalistów
(zaokrąglonydoliczbycałkowitej),którzyuzyskalizdanego
zakresuwyniktakisamlubniższyniżzdający,np.zdający,
któregowynikcentylowywynosi89,dowiesię,że89%
wszystkichgimnazjalistówuzyskałozazadaniapolonistyczne
wyniktakisamjakonlubniższy,a11%gimnazjalistów
uzyskałowynikwyższy
Życzymypowodzenianaegzaminie
AutorkiiWydawnictwo
zadania

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)