Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
28
PatrycjaHuget
WświetlekoncepcjiAleksandraŁurijiczytanieipisaniejest
realizowaneprzezukładwspółdziałającychokolicmózgu,gdzie
zlokalizowaneprostefunkcje.Złożoneczynnikipsychiczne,
takiejakmowa,myślenie,czytanieipisanieniepowiązaneze
ściślewyodrębnionymiobszaramimózguiniemająjednorodnej
lokalizacji.Ichrozwójjestuzależnionyodwspółdziałaniawielu
różnychstrukturmózgowychanatomicznienierazodległych27.
Wprocesieczytaniaipisaniawrażeniaodbieraneprzezre-
ceptoryprzetwarzanenaimpulsynerwoweizostająprzesłane
doanalizatorówwkorzemózgowej,gdziepoddawaneanali-
zieisyntezie.Czytanieipisanieodbywasięprzyudzialezłożo-
nychzespołów,którezorganizowanewsposóbdynamiczny
itworząukładhierarchiczny.
Strukturaczynnościczytaniaipisaniajestzłożona,toznaczy
opierasięnaprostychfunkcjachpoznawczychiruchowychoraz
ichwspółdziałaniu.Wczytaniuipisaniubiorąudziałtakiefunk-
cje,jakspostrzeganiewzrokowe,słuchowe,dotykowe,kineste-
tyczne,pamięć,uwaga,mowaorazfunkcjeruchowe,jakrównież
procesyemocjonalne.
Wdysleksjimamydoczynieniazmikrozaburzeniamimóz-
gu,wobecczegoczytanieipisaniejakoczynnościzłożoneireali-
zowanedziękiintegracjipracyróżnychpięterukładunerwowe-
goulegajązaburzeniu.Występującewówczastrudnościwnauce
czytaniaipisaniamającharakterwzględnietrwałybezspe-
cjalistycznejpomocyutrzymująsiędowiekudorosłego.Czę-
stomającharakterrodzinnyiwystępujączęściejuchłopcówniż
udziewczynek.
Najbardziejcharakterystyczneobjawyspecyficznychtrud-
nościwczytaniuto:
a)zaburzeniawutrzymywaniukierunkuczytaniaodlewejku
prawejstroniewiersza,
b)specyficznerodzajebłędów,występującychpodczasczyta-
niaopuszczanieidodawanieliterisylab,
c)wolnetempoczytania,
d)licznepauzyiwtrącenia,
27A.Łurija,Podstawyneuropsychologii,Warszawa1976.