Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
JanBliź​niak,
DźwiękizHa’Tun
,Kra​ków2024
Co​py​ri​ght©bytheAu​thor,2024
Co​py​ri​ght©forthisedi​tionbyWy​daw​nic​twoHa!art,2024
Re​dak​cjase​riiPiotrMa​recki
Re​dak​cjaMa​ciejNo​wacki
Ko​rektaze​spół
Pro​jektokładkiBo​le​sławChromry
Pro​jektty​po​gra​ficzny,składiła​ma​nieByMo​usewww.by​mo​use.pl
Wy​da​nieI
ISBN978-83-67713-23-8
535.pu​bli​ka​cjawy​daw​nic​twa
Wy​daw​nic​twoHa!art
ul.Ko​nar​skiego35/8,30-049Kra​ków
tel.795124207
wy​daw​nic​two@ha.art.pl
www.ha.art.pl
Wy​daw​nic​twoHa!art
@wy​daw​nic​two​ha​art
@wy​dha​art
Kon​wer​sja:eLi​teras.c.