Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
3.1.Teor)adual)styczna
zwierzątnaludzi,tobudziłaonawtymczasiedużekontrowersjeispory
międzybadaczami.
NakongresieprzeciwgruźliczymwLondyniew1901rokuKoch,opie-
rającsięnawłasnychdoświadczeniach,zaprzeczyłidentycznościzarazków
gruźlicyludzkiejibydlęcej.Powiedziałwówczas:nChociażniejestzupełnie
rozstrzygniętąkwestią,czyczłowiekmożesięperlicązarazićichociażkwe-
stiataniedasięrozstrzygnąćwnajbliższejprzyszłości,tojednakmożnajuż
dziśpowiedzieć,żezarażeniesięczłowiekaperlicąbardzorzadkosięzdarza,
oilezdarzasięwogóle.Zarażeniesięzapośrednictwemmlekaimięsazwie-
rzątperliczych,wedługmojegoszacunku,zdarzasięnieczęściejniżudzie-
laniesięgruźlicywdrodzedziedziczności”43.Potejwypowiedziświatnauki
podzieliłsięnadwaobozy-zwolennikówteoriiKocha,czylidualistycznej
specyfikiprątkagruźlicy,orazteoriimonistycznej,mówiącejoidentyczno-
ściczynnikaetiologicznegogruźlicyludziiperlicybydła.
3n1nTHoroadualostyczna
JeszczeprzedokryciemKochapojawilisiępierwsibadaczehołdującytej
teorii.Virchow,karmiącprzezpięćlatzwierzętamateriałemzakażonym
prątkiembydlęcym(określanogojakoperlicę)niestwierdziłwystępowa-
niaprawdziwejgruźlicy44.PodobnewynikiotrzymałEugenNicolaiSem-
mer45.WciągudwóchlatKochwykonałszeregdoświadczeńnazdrowych
cielętach:pierwszejgrupiewszczepiałprątkiludzkiebądźteżdodawałdo
paszyplwocinępochodzącąodpacjentówwykazującychaktywnągruźlicę,
drugiejgrupiepodawałmateriałgruźliczyzwierzęcy.Wynikipotwierdzano
sekcyjnie:wpierwszejgrupieniestwierdzonogruźlicy,wdrugiejnatomiast
wszystkiesztukizachorowałyimiałydominująceobjawykaszlu,duszności,
wysokągorączkęiupośledzonyapetyt;padłypoupływiepółtoramiesiąca.
43B.Janiszewski,Gruźlicabydłarogategoiwalkaznią,Warszawa1912,s.15.
44R.VirchowomówiłswojebadaniawczterechnumerachnKlin.Wochenschr.”
,
Berlin1880,14,15,17i18.
45E.Semmer,TuberkuloseundPerlsucht,nVirchowsArchiv”1880,82,s.245.
23