Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1.5.Inwentarzecząstkowe.Spisygeradyihergewetu
65
Spisygerady,czylimajątku,którydziedziczonybyłwliniiżeńskiej,dośćczęsto
trafiałydoksiągmiejskichTenporządekdziedziczenia,mocnokrytykowanyprzez
BartłomiejaGroickiego,stawałsięźródłemrodzinnychkonfliktówinieporozu-
mień120Istotnietrzebaprzyznać,żewpraktycespisygeradyczęstosporządzane
byływatmosferzewzajemnychpretensjiioskarżeńTacennaczęśćmajątkunie
razpowodowałakłótniepomiędzykrewnymizmarłejkobietyiichmałżonkami,
dzieliłasiostryicórkiW1579rokutakiwłaśniespórrozgorzałpomiędzysiostrami
śpKatarzynySobolowszczankizCzchowaJegopowodembyłozajęciedóbrru-
chomychinieruchomościpozmarłejKatarzynieJednazsióstr,sprawującaopiekę
nadnieletniącórkąKatarzynyZofią,zagarnęłabowiempośmiercidziewczynki
dobranależącesięjejwspadkupomatceDrugazsióstrrozpoczęławalkęonowy
podziałmajątku,jakipozostałpoKatarzynie,domagającsięrównegorozdzielenia
owychdóbr(choćwcześniejnieinteresowałasięlosemmałejsiostrzenicy)Sytua-
cjabyładodatkowoskomplikowana,ponieważomajątekKatarzynywalczyłydwie
jejsiostry,alejednaznichbyłasiostrąrodzoną,adrugaprzyrodnią121
W1596rokupodobnyspórporóżniłStanisławaGargułkęzZakliczyna,męża
śpZofiiKozakówny,orazjejojcaStanisławaKozakazCzchowaChodziłoopie-
niądze,80grzywienzapisanychprzezEufemięGargulinowąwtestamencieoraz
geradę,szacowanąna200złotych,którawedługGargułkipowinnaprzypaśćjedy-
nemudzieckuZofiisynowiJózefowiStanisławKozaknieoddałzięciowizapi-
sanejkwotyanigarderoby,więcwdowiecsporządziłspisgeradyniejakozpamięci
Wjejskładwchodziły:giermakuszytyzczarnegowłoskiegosukna,dwakitliki
120BGroicki,Porządeksądówisprawmiejskich,s175–187;tenże,Tytułyprawamajdeburskie-
go,s3–16;tenże,Artykułyprawamajdeburskiego,s10–13;AKarpiński,Kobietawmieście
polskim,s29–30;MDelimata,Praworodzinne,s25–28;KJustyniarska-Chojak,Dziecko
wrodziniemieszczańskiej,s246–247Przykłademtakichnieporozumieńmożebyćskar-
gawniesionaw1668rokudourzęduradzieckiegoWadowic,dotyczącageradypomatce
WojciechaPrasołowica,asiostrzeJadwigiMistkowej,zatrzymanejbezprawnieprzezKli-
muntaGniewosika,którywystępowałwcharakterzeopiekunaprawnegojednegozespad-
kobierców(wspomnianotylko,żechodziłooosobęniepełnosprawną)ZarównoWojciech,
jakiJadwiganiezgadzalisięzdotychczasowympostępowaniemGniewosika,uważając,że
bezprawnieflzmyśliłsiębyćzaopiekuna(któryniebywszyanizurzędu,aniodżadnego
inszegowiadomościpodanej)ipobrałponiejgieradęiinszeróżnerzeczy”Przytejokazji
sporządzonostosownyflrejestrgieradyiinszychróżnychrzeczy”,wktórymznalazłasię
pościelimeble(łóżko,dwieskrzynieikilkaskrzyneczek)orazkobiecaodzieżWrejestrze
wspomnianotakżeoschowanychwjednejzeskrzynekpieniądzach,flktórychbyłowdo-
brejmonecie200złotych”ANK,OddzIII,KsięgaradymiastaWadowic1663–1671,sygn
29/116/1,s311–314
121ANK,OddzI,Czchów,Księgiwójtowsko-ławnicze1588–1600,sygn29/104/0/3/35,s406–
412,419–424Szkodajednak,żedóbrtychniewypisano,przywołująctylkonieruchomości:
domnaprzedmieściuorazogród