Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
patronemgłównymtejksiążkijestwww.BooksOn.ploferującydobreksiążkizapółceny
Copyright©EstymatorJacekChołoniewski
Tytuł:Jakkorzystniekupićlubsprzedaćmieszkanie-praktycznyporadnik
Stronainternetowa:www.JakKupicMieszkanie.net
Autor:JacekChołoniewski
Współpraca:MagdalenaRydzewska
Redakcja:StanisławRemuszko
Korekta:Tekstytacja
Research:KrzysztofJahn
Wykresy:JanChołoniewski
Projektokładki:AdekwatnaiIwonaBiałas
Składiłamanie:Adekwatna
Drukioprawa:Sowa
Wydanie:II.1
Aktualizacjatreści:1stycznia2012
ISBN:978-83-932575-2-2
Wydawcaidystrybutorksiążki:
EstymatorJacekChołoniewski
wydawnictwo@estymator.com.pl
telefony:228274762,605440839
www.estymator.com.pl/wydawnictwo.htm
adres:ul.Górskiego3/26A,00-033Warszawa
Zastrzeżenie:
Autoriwydawcaniniejszejksiążkistaralisię,abyzawartewniejinformacjebyły
zgodnezprawdą,niegwarantująjednak,żetakzawszejest.Niebiorąteżodpo-
wiedzialnościzajakiekolwiekszkodyspowodowanestosowaniemtychinfor-
macji.Nazwyfirmorazadresystroninternetowychdotycząceposzczególnych
tematówwtejksiążcewypisywanewkolejnościalfabetycznej.Zamieszczone
wtejksiążcenazwyhandlowe,nazwyproduktówlubinneoznaczenia,które
zarejestrowanejakoznakitowarowelubzastrzeżoneprzezichwłaścicieli
zostałyużytewyłączniewcelachinformacyjnych.
Wszelkieprawazastrzeżone
Allrightsreserved