Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
zwymogamiefektywnegogospodarowania.Rynek
kapitalistycznyniemógłbydłużejpozostawaćpoza
dobremizłem.Poddaniegostałejpresjietycznejpowinno
służyćwyeliminowaniunajbardziejnieetycznychpraktyk,
itozarównowwymiarzewewnętrznym(bezwzględny
wyzyskpracowników,skłonnośćdoichupokarzania,
oszukiwanieklientów,nieuczciwepraktykibiznesowe),jak
izewnętrznym(neokolonialnaeksploatacjapracowników
ipaństwtzw.trzeciegoświata).Dlawielutowciążbyłoby
zamało,aledlatych,którzyposzukująrealnejpoprawy
wramachsystemu,którywciążniemarealistycznej
alternatywybyłbytozpewnościąkrokwdobrąstronę.
Trzebabytakżeprzystąpićdozdecydowanegotransferu
bogactwaznajbogatszychkrajówzachodnichdokrajów
biednych,zktórychsporaczęśćbyławprzeszłości,albo
ijestwciążdzisiajobiektembezwzględnejeksploatacji
Zachodu.Zkoleizmianawspomnianychwzorówsukcesu
musiałabysięwiązaćzgłębokąduchowąprzemianą
mieszkańcówkrajówzachodnich,zporzuceniemprzez
nichwmówionegoimprzezświatreklamyimediów
wzorużyciowegosukcesu,polegającegonagromadzeniu
jaknajwiększejilościrzeczyorazwrażeń,narzecz
dążeniadouzyskaniaszczęścianadrodzepielęgnowania
relacjimiędzyludzkichzrelacjamimiłościiprzyjaźni
naczele,budowaniawspólnotyzapewniającej
ontologicznebezpieczeństwoorazpoczuciesensu
wynikającezprzynależnościdoczegoświększegoniż
jednostkasama(tutrzebabyćzawszeostrożnym,nie
każdawspólnotazasługujenauznanie),rozwijania
duchowegopotencjałuczłowiekawpostacitwórczości
artystycznejinaukowejnienakierowanejnauzyskanie
materialnejgratyfikacji,alenasamprocestworzenia.Być
możekorzystnyokazałbysiępowrótpewnychimpulsów
religijnych,choćwziąwszypoduwagęniepokojące
zjawiskajakiewiążąsięzreligiami(fanatyzm
ifundamentalizmreligijny),równieżitutajnależałoby
zachowaćpewnąostrożność.Nieulegajednak
wątpliwości,żeżadnareligianiejestskazanazgóry
naprzyjęcieformyopresyjnej,żadnateżniemusi