Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
zkoniecznościsłużyćjakoideologicznezaplecze
turbokapitalizmu,jaktomiałomiejscewprzypadku
niektórychodmianchrześcijaństwawciąguostatnich
kilkudziesięciulat(np.pewnychwersjiamerykańskiego
protestantyzmuiniektórychinterpretacjipolskiego
katolicyzmu).Chrześcijaństwozpewnościąniemusibyć
zdefinicjiprawicowe.Wszczególnościjeślisiępamięta
otradycjiangielskiegosocjalizmuchrześcijańskiego,
personalizmuchrześcijańskiegowwydaniuEmmanuela
Mouniera,francuskiegoruchuksiężyrobotników,
południowoamerykańskiejteologiiwyzwolenia,czy
wreszciepolskiejtradycjipostępowegospołecznie
katolicyzmu
Znaku
i
TygodnikaPowszechnego
.
Oczywiściesygnalizowanapowyżejzmiananie
pozostałabyobojętnadlasystemuekonomicznego.
Musiałabyonazmusićgodoreorientacjiwstronę
zapewnieniafaktycznej,aniejedyniedeklarowanejpracy
godnejczłowieka,tzn.odbywanejnazasadach
iwarunkach,którenieuwłaczająludzkiejgodności,
zapewniajązachowanierównowagipomiędzypracą
ażyciemorazsprzyjajątworzeniusięwięziopartejraczej
nawspółpracyniżnakonkurencji.
Wszystkotomożebrzmiećutopijnie,mimożeprzecież
niejestprojektemjakiegoścałkowicienowegosystemu
ekonomicznegoczyspołecznego.Wrażenieutopijności
bierzesięstąd,takbardzoograniczyliśmynasze
oczekiwania,cododobregożyciaidobrego
społeczeństwa,żekażdapróbabardziejzdecydowanej
zmianystatusquowydajesięnamutopijna.Oduczono
nasmyśleniaolepszymświecie.Ideologicznaofensywa
grupspołecznychzainteresowanychprzekonaniem
wszystkich,żeniemaalternatywydlabezwzględnego
turbokapitalizmuodniosłaogromnysukces.Znakiemtego
jestfaktycznahegemoniamyślineoliberalnejtrwająca
odkilkudziesięciulat.Najwyższapora,abyhegemonię
przełamać.Innyświatjestmożliwy.Inawet,jeśli
odrazuniebędzieonkrólestwemcałkowitejrówności
isprawiedliwościspołecznejwduchuprojektów
socjalizmuutopijnego,tozpewnościąbędzieczymś