Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wsensiegeograficznymmożetobyćnp.kosmos,
awsensiepracypełnaautomatyzacjairobotyzacja
produkcjiiusług.Najtrudniejwyobrazićsobiesposób
poradzeniasobiewglobalnymkryzysemekologicznym,
którybyłbyzgodnyzlogikąjegodziałania(dążenie
dozyskuiefektywności).Zdecydowanieniechodzi
tubowiemwcaleodosyćłatwedowyobrażeniaprzejście
dozielonejenergiiizbudowanietzw.zielonego
kapitalizmu.Jakpróbujępokazaćwtekście
Nieuchronność
katastrofyekologicznej
przyczynykłopotówtkwiągłębiej
iichusunięciewymagałobyodejściadodominujących
dzisiajwzorówsukcesuikonsumpcji,codla
turbokapitalizmu,uzależnionegoodreklamyoraz
produkowaniawciążnowychpotrzeb,mogłobyokazaćsię
zabójcze.Takżewspomnianawcześniejekspansja
kosmicznaorazautomatyzacjaprodukcjiiusługwcalenie
perspektywąobiecującą.Tapierwszawymagałaby
niewyobrażalnychwprostnakładów,którewcalenie
musiałybysięszybkozwrócić,apamiętajmy,późny
kapitalizmzwanyczasamiturbokapitalizmemjest
niecierpliwyiniechceczekaćnazyskidziesiątkilat.Zaś
codoautomatyzacjiprodukcji,tokłopotpoleganatym,
iżwspoboczywistyłączysięonzwyeliminowaniem
zpracyludzi,aprzecieżproduktywytworzonewjego
wynikumusząbyćprzezkogośkupowane.Wszak
pozbawimyludzipracy,pozbawimyichtakżeźródeł
dochodu.Wtejsytuacjiniedziwispoglądaniełaskawym
okiemprzezwielunaideetzw.dochodugwarantowanego
czyobywatelskiego(wymyślonegozresztąprzezproroka
turbokapitalizmuMiltonaFriedmana,copowinnodać
domyślenia),którymiałbyzapewnićstałypopyt
natowaryiusługi.Skądjednakmiałybysięnaniego
wziąćśrodki,skoropaństwautrzymująsiędziśprzede
wszystkimzpodatkówpracownikównajemnych,jako
żewłaścicieleprzedsiębiorstw,wtymprzedewszystkim
wielkichkorporacjiibankównauczylisięukrywaćswojej
dochody,dokonywaćtzw.optymalizacjipodatkowej,
generalniewygrywaćzpaństwamiwalkęoswoje
interesy(przypomnijmy,żepomimolicznychzapowiedzi,