Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Tobyłanajważniejszadroga,jakąkiedykolwiekpokonałczło-
wiek.PóźniejszaucieczkazBabilonuto,wobecbiblijnego
exodusu,tylkoprzechadzka.Obiedrogitoalije.Kunajważniej-
szemu,zpunktuwidzeniareligiiitradycji,miejscu-doErec
Israel,ZiemiIzraela.
Nibymodlićsięmożnawszędzieiwszędzieżyć,alekażdy
Żydwie,żewszystko,conajlepsze,jestwIzraelu.Tamjestnaj-
ważniejszaświątynia,dziśtylkojejfragmenty,najważniej-
szemiasto-Jerozolima,zktórymniemożesięrównaćżadne
innemiastoświata.Tam,wIzraelu,jestteżnajczystszemo-
rze,najpiękniejszaplaża,najładniejszagórazimąpokryta
śniegieminajgłębszezapadliskoświatawypełnionebardzo
słonąwodą.jeszczenajlepszanaświeciearmia,najlepszy
wywiad,najnowocześniejszerakietydozabijaniainajlep-
szesystemyobronyprzedzabijaniem.Wogólewszystkojest
„naj”.NawethistorialuduIzraelajestnajbardziejbolesnaze
wszystkichhistorii.KażdemudzieckuwErecIsraelwbijane
teprawdydogłowy.
DlategoŻydmaobowiązekzamieszkaćwErecIsrael.Obo-
wiązekwynikazTory,Talmuduimądrościrabinów.Obojętnie,
wjakiejstronieświataprzyszłomużyć,powinienzawszelką
cenęzmierzaćdoZiemiObiecanej.Ten,ktotuprzybywa,byżyć,
jestole-wstępującym,pielgrzymem,wpotocznymrozumie-
niu-imigrantemgodnymnajwyższejpochwały.NiedajBoże,
ktośruszawpodróżwdrugąstronę,zIzraela-wświat.On
sięnazywajared-zstępujący,spadający,takżewduchowym
sensie.Tradycjaniemazrozumieniadlajared.Boniemożna
zrozumiećzamianynajlepszegomiejscadożyciadlaŻydana
gorszemiejsce.Jakgłosinauka-lepiejbyćwśródniewiernych
wJerozolimieniżwśródbogobojnychzdalaodErecIsrael.
Tychpierwszych-ŻydówwIzraelu-jestpięćipółmiliona,
tychdrugich-żyjącychwdiasporze-prawieosiemmilionów.
6