Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Przyjęcietakiejperspektywywniniejszejsprawieoznaczałobypo-
zbawienieosobyzainteresowanejkonstytucyjnegoprawadosądu.
Wdemokratycznympaństwieprawaniedoprzyjęciajestsytuacja,
wktórejnieistniejemożliwośćsądowejkontroliwydawanychwjakim-
kolwiekpostępowaniuorzeczeńczyinnychdecyzji4.Tymbardziejdo-
tyczytodecyzjiotakpodstawowymprawie,jakprawodowykonywa-
niawybranegoprzezsiebiezawodu.
PolskiezwiązkisportowewmyśluzasadnieniadoUstawyospo-
rcieuzyskałydefactowolnąrękęwzakresiewyznaczonymzapisami
art.41dosamodzielnegoorganizowaniakursówtrenerskich,anawet
poprzezodpowiednioskonstruowanysystemlicencyjnydonadawania
uprawnieńtrenerskich,przynajmniejteoretyczniebezukończeniaja-
kichkolwiekkursów.Większośćzwiązkówsportowych,główniewspor-
tachzespołowych,poszłapierwszadrogą.Oznaczałoto,żewchwili
obecnejtoniedyplomtreneranadanyprzezwyższąuczelnięoprofilu
sportowym,czylinp.akademiewychowaniafizycznego,uprawniado
wykonywaniazawodutrenera,alelicencjanadanaprzezpolskizwią-
zeksportowy.Należyprzytympodkreślić,żejesttoDlicencjanadawa-
nawoparciuowyłącznieregulacjewewnętrznepolskichzwiązków
sportowych,atodlatego,żejakjużwspomniano,polskiezwiązkispor-
toweniemająpodstawyprawnejdonadawaniauprawnieńtrener-
skich,czytowformielicencji,czytowjakiejkolwiekinnejformie,
woparciuoprzepisprawaadministracyjnegomaterialnegoczypo-
wszechnieobowiązującegocywilnego.Jednaknicniestoinaprzeszko-
dzie,abytakielicencjenadawaćwoparciuowewnętrzneregulaminy,
mająceswojeoparciewstatutachipodstawachprawastowarzysze-
niowego.
LicencjatozgodniezeDSłownikiemwyrazówobcychizwrotów
obcojęzycznych”WładysławaKopalińskiegourzędowezezwoleniena
wykonywanieczynnościkorzystaniezuprawnień”5.Wtymmiejscu
oczywiściepowstajepytanieczypodmiotprawastowarzyszeniowego,
jakimjestpolskizwiązeksportowymożewydawaćDurzędowe”zezwo-
lenianawykonywanieokreślonychczynności,wtymprzypadkuwy-
konywaniazawodutrenerasportowego?Odpowiedźnatakpostawione
pytaniejestjaknajbardziejtwierdząca.Polskizwiązeksportowymoże
wydawaćwoparciuregulacjewewnętrznelicencjetrenerskie,alemusi
4PostanowienieSNIzbaCywilnazdnia30stycznia2013r.,VCSK101/12.
5Kopaliński,W.(1999).Słownikwyrazówobcychizwrotówobcojęzycznych.
Warszawa:MuzaSA,s.299.
10