Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
WYKAZSKRÓTÓWłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
ł
WSTĘPłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł..
RozdziałI.
STATUSPRAWNYTRENERAINAUCZYCIELA
WYCHOWANIAFIZYCZNEGOłłł
łłł
łłł
ł
1.1.Statusprawnytrenerałłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łł.
1.2.Statusprawnynauczycielawychowaniafizycznegołłł..
RozdziałII.
ODPOWIEDZIALNOŚĆCYWILNOPRAWNATRENE-
RÓWINAUCZYCIELIWYCHOWANIAFIZYCZNEGO
2.1.Pojęcieszkodyłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł.
2.2.Reżimyodpowiedzialnościcywilnoprawnełłł
łłł
łł.
2.3.Ktoiodkiedyponosiodpowiedzialnośćcywilnoprawną?ł.
2.4.Podstawyodpowiedzialnościcywilnoprawnejszkołyłłł..
2.5.Zasadyodpowiedzialnościcywilnoprawnejtreneraina-
uczycielawychowaniafizycznegowynikającezkodeksu
pracyikodeksucywilnegołłł
łłł
łłł
łłł
łłł..
2.6.Wzmożonaodpowiedzialnośćcywilnoprawnatrenerałłł
2.7.Ubezpieczeniatrenerainauczycielawychowaniafizycznego
orazszkołyiklubułłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
ł.
2.8.Odpowiedzialnośćcywilnoprawnaprzewidzianawregula-
minachobiektówsportowychłłł
łłł
łłł
łłł
łł.
RozdziałIII.
PRAWNEFORMYZATRUDNIANIATRENERÓW,
ZAWODNIKÓWINAUCZYCIELIWYCHOWANIA
FIZYCZNEGOAODPOWIEDZIALNOŚĆCYWIL-
NOPRAWNAłłłłł
łłłłł..łłł
łłłł
3.1.Zatrudnieniezawodnikówitrenerówłłł
łłł
łłł
ł..
3.1.1.Umowaodziełojakoniedopuszczalnaformaza-
trudnieniałłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
ł..
3.1.2.Umowaopracęłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łł
3.1.3.Kontraktcywilnoprawnyłłł
łłł
łłł
łłł..
3.1.4.Stypendiumsportowełłł
łłł
łłł
łłł
łł
3.1.5.Działalnośćgospodarczałłł
łłł
łłł
łłł..
3.2.Warunkizatrudnienianauczycieliłłł
łłł
łłł
łłł
WYKAZAKTÓWPRAWNYCHIORZECZNICTWAłłł
łł.łł..
BIBLIOGRAFIAłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłł
ZAŁĄCZNIKIłłł
łłłł
łłł
łłł
łłł
łłł
łłłł
łł.
4
5
7
7
15
21
24
28
30
34
41
43
46
51
56
56
56
58
59
63
67
76
87
90
91
NOTAOAUTORACHłłł
łłł
łłł
łłłłł
łłł
łłłł.
102
3