Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1.SŁOWOWSTĘPNE
PoniższyporadnikpowstałzinicjatywyMartyŁukasz,położnej,którajużodwielulatpomaga
przyszłymmamomwnarodzinachdzieciwSzpitaluśw.ZofiiwWarszawie.Napisanyzostał
wspólniezemną,IngąIzabeląDańkowską,dyplomowanąnauczycielkąBritishWheelofYoga
zespecjalizacjąJogaPrenatalnaorazPoporodowa.
W2012roku,po17latachspędzonychwUK,zgłowąpełnąpomysłówientuzjazmu,
powróciłamdokraju.Moimzamiarembyłowprowadzenieirozpowszechnianiejogi
prenatalnej.Tenrodzajjogizaliczasiędozajęćspecjalistycznychiwymagaodnauczycielanie
tylkodoświadczenia,aleprzedewszystkimwiedzyikwalifikacji,takichjakukończenie
dodatkowychmodułów,którejeszczedodziśrzadkodostępnychwPolsce.
PrzezwielelatprowadziłamzajęciajogiprenatalnejipoporodowejwszpitaluTameside
wManchesterze.Wpewnymmomencieżyciapomyślałam,żeskorojogaprzynosityle
korzyściAngielkom,niemapowodu,abyniepomogłaPolkomimożewartoprzenieśćzdobyte
angielskiedoświadczeniedonaszegokraju.Wymyśliłam,więcswojemarzenie,którewciąż
sięspełniawSzpitaluśw.ZofiiwWarszawie.
Szpitalśw.Zofii/CentrumMedyczneHŻelazna”jestplacówkąbardzotroskliwiedbającą
ozdrowieswoichpacjenteknakażdymetapieżycia.Wstyczniu2013roku,CMHŻelazna”,
5