Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Opinieoksiążce
tosprzedażwartości,alerównieżinformowanie,edukowanie.Niezawsze
każdespotkaniemusisiękończyćsfinalizowanątransakcją.Czasemmu-
simyodmówić,itoteżjestSprzedażNaturalna!!!
Webinary,wktórychpoczątkowouczestniczyłamon-line,natylemnie
zaciekawiły,żezgłosiłamsięnaszkoleniestacjonarnewtzw.BiałymDomku.
Itamwydarzyłasięmagia,któratrwaażdodzisiaj…
Wiedza,wskazówki,ćwiczeniaindywidualneiwparachtamprzerobione
praktycznieujawniłymojebraki,aleiwskazałymożliwościzmiany.Test
osobowościDPersolog”byłdlamnieniesamowitymodkryciem,bouzmy-
słowiłmi,kimjestemorazjakwielebłędówpopełniałamdotejpory.
Uświadomiłamsobie,jakwielerozmówprowadziłamDszablonowo”.
Tewszystkieczynnikispowodowały,żezaczęłaminaczejwykonywać
mojąpracę.Ogromneznaczeniemiałodlamniepoznaniefantastycznych
ekspertów,takichjakMagdalenaDaniłoś,którawbardzoprofesjonalny
sposóbwprowadziłanaswtajnikisocialmediów,czyspotkanieiwykład
SebastianaKotowa,którytaknietuzinkowoizwielkąpasjąopowiadał
ozaufaniu,itonietylkowbiznesie…
Pierwsząifundamentalnązmianą,którąwprowadziłam,jestto,żezaczę-
łamsłuchaćklienta.Wiem,wiem,pewniemożnaterazpowiedzieć:Dale
przecieżzawszegosłuchałaś”.Nonibytak…Terazjednakzaczęłamgo
słuchaćzezrozumieniem.Ot,takasubtelnażnica…
Pytaniatypu:JakmogęPani/upomóc?,CojestdlaPaństwaważne?,Naco
chcielibyPaństwo,żebymzwróciłaszczególnąuwagę?,JakiesąPaństwa
oczekiwania?sprawiły,żekliencizaczęlisiębardziejotwierać,rozmawiali
zemnąszczerze.Mojepotkaniabiznesowezaczęłybyćcorazdłuższe.
Amnietowcalenieprzeszkadzało…Jużniepospieszałamklientówwocze-
kiwaniunaodpowiedź,alecierpliwieczekałam.Jużpotrafiłamokreślić,kto
jestdominantem,aktomaosobowośćinicjatywną,krytycznąlubstałą.
Topowodowało,żekażdarozmowabyłainna.Każdabyłaindywidualnie
dostosowanadomojegoodbiorcy.
Zaczęłammniejmówić,awięcejsłuchać,itobardzouważnie.Niemówiłam
jużtego,cojachciałampowiedzieć,aleodpowiadałamnapotrzebyizapyta-
niategowłaśniekonkretnegoklienta.