Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Opinieoksiążce
KrzysztofSzymański
SprzedażNaturalnatofundamentywspółczesnejkomunikacji
Wswoimkilkunastoletnimdoświadczaniuwsprzedażyzawszemiałem
więcejdopowiedzenianiżklient.Częstostarałemsięodgadywać,comyśli,
zamiastgopoprostuotozapytać.UczącsięSprzedażyNaturalnej,zacząłem
klientasłuchaćistaraćsięDwejśćwjegobuty”.Dziękitemu,żeumiem
rozpoznaćprofilpsychologicznydanejosoby,wiem,jakdostosowaćko-
munikatwtakisposób,abyklientpoczuł,żerozumiemjegopotrzebyirze-
czywiściechcępomócrozwiązaćjegoproblemy.
SystemSprzedażyNaturalnejjestprosty,aprostyznaczyużyteczny.Jest
łatwydoprzyswojeniaprzezkażdego,ktozajmujesięsprzedażązawodowo.
Toniezestawmagicznychtrików,któresprawią,żeklientkupiodCiebie
wszystko,nawetjeślidoniczegoniejestmutopotrzebne.SprzedażNatu-
ralnatofundamentyskutecznejkomunikacji,którychbrakujewieluosobom
zajmującymsięsprzedażąprofesjonalnie.Doskonalewpisujesięwtrendy
sprzedażykonsultacyjnej,wktórejhandlowiecjakdoktormaznaleźćpalący
problemipomócklientowigorozwiązać.
WojciechRembowski
NaukaSprzedażyNaturalnejjestjakautostrada,
którąbłyskawiczniedocierasiędowytyczonegocelu
Byłociepłeczerwcowepopołudnie,którespędzałemwdomustudenckim
nr16krakowskiejAkademiiGórniczo-Hutniczej,gdzienadalmieszkałem
poobroniepracydyplomowej.Jakiśczaswcześniejzrządzenielosusprawiło,
żeznalazłemzatrudnieniewjednejzfirmzajmującychsiętechnologią
kosmiczną,aściślejfotowoltaiką.Dlamniejakoinżynieraspecjalisty
wdziedzinieenergetykiodnawialnejniebyłatoodkrywczatechnologia.
Jednak,jaksięźniejokazało,przedstawienietegotematuuklientów
sprawiałomiwięcejtrudnościniżbezbłędnewymówienieprzeznichsłowa