Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
JAKSIĘODCHUDZAĆ?
Odchudzanietoproces,którywymagapoświęceniaisyste-
matyczności.Abyzacząćodchudzaniewartozacząćodusta-
leniaswojejmasyciałaorazcelu,jakichcemyosiągnąć.
Podstawowymaspektemodchudzaniajestkontrolailości
spożywanychkaloriiorazregularnaaktywnośćfzyczna.Do-
brzezbilansowanadietapowinnazawieraćodpowiednią
ilośćbiałek,węglowodanówitłuszczy,atakżebyćbogata
wwitaminyiskładnikimineralne.
Ważnejestrównież,abyunikaćprzetworzonejżywności
iograniczyćspożyciesoli,tłuszczówtransorazcukrów.
Wartorównieżzwrócićuwagęnailośćspożywanejwody
iregularnośćposiłków.Wprzypadkuodchudzaniazalecasię
równieżregularnećwiczeniafzycznewceluspalenianad-
miarukalorii.
Odpowiednieodchudzaniepoleganapodejmowaniu
zdrowychitrwałychzmianwstylużyciaoraznautrzymaniu
zrównoważonejdietyiregularnejaktywnościfzycznej.
Otokilkawskazówek,któremogąpomócwprocesieod-
chudzania:
1.Ustalenierealistycznychcelówważnejest,
abyustalićceleodchudzania,któremierzalne
iosiągalne.Pamiętaj,żeutratawagipowinnabyć
stopniowaiwynosićokoło0,51kgnatydzień.
2.Zrównoważonadietakoncentrujsięnazdrowej
izrównoważonejdiecie,któraobejmujedużeilości
20