Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
AndrzejPuchalski
doktornaukweterynaryjnychwzakresiechorób
zakaźnychzwierząt,nauczycielakademickiwZakładziePrewencji
WeterynaryjnejiChoróbPtakówInstytutuBiologicznychPodstaw
ChoróbZwierzątWydziałuMedycynyWeterynaryjnejUniwersytetu
PrzyrodniczegowLublinie.
Tematykajegopracbadawczychdotyczygłównieimmunoprofilaktyki,
diagnostykiicharakterystykiczynnikówwywołującychzakażeniaukładu
oddechowegoubydła,zeszczególnymuwzględnieniembakteriizgatunku
Mannheimiahaemolytica.Obecniezajmujesięrównieżzagadnieniami
związanymizcharakterystykąbakteriofagówiichpotencjalnym
zastosowaniemwzwalczaniuinfekcjiuzwierząt.
ISBN978-83-7259-288-0online