Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
WYKAZSKRÓTÓW...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...7
1.WSTĘP...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.9
2.PRZEGLĄDPIŚMIENNICTWA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..11
2.1.Ryshistoryczny-immunostymulacyjnewłaściwościbakteryjnegoDNA...
...
...
...
...
...
...
.11
2.2.RozpoznanieniemetylowanychsekwencjiCpG...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..13
2.3.AktywacjakomórekukładuimmunologicznegoprzezCpG...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...15
2.3.1.LimfocytyB...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.15
2.3.2.Komórkidendrytyczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...16
2.3.3.Monocytyimakrofagi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.16
2.3.4.KomórkiNK...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..17
2.3.5.LimfocytyT...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.18
2.4.Klasysyntetycznycholigodeoksynukleotydówzawierającychniemetylowane
sekwencjeCpG...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.18
2.5.TerapeutycznezastosowanieCpGODN...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.21
2.5.1.CpGODNjakoadiuwantszczepionkowy...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.21
2.5.2.CpGODNwterapiiprzeciwnowotworowej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..25
2.5.3.CpGODNwterapiichoróbalergicznych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...26
2.5.4.CpGODNwimmunoterapiichoróbzakaźnych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..28
2.5.5.BezpieczeństwostosowaniaCpGODN...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..30
3.CELPRACY...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...32
4.MATERIAŁIMETODY...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.34
4.1.Zwierzętadoświadczalne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.34
4.2.Badaniainvitro...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...34
4.2.1.Oligodeoksynukleotydy(ODN)...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..34
4.2.2.Otrzymywaniejednojądrzastychkomórekkrwiobwodowejbydła(PBMC)...
...
.35
4.2.3.Ocenaproliferacjijednojądrzastychkomórekkrwiobwodowejbydła
stymulowanychprzezCpGODNwwarunkachinvitro...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.35
4.2.4.OcenapoziomuIFN-γwsupernatantachhodowlijednojądrzastychkomórekkrwi
obwodowejbydłastymulowanychprzezCpGODN...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...36
4.2.5.Badaniewewnątrzkomórkowejekspresjigenówkodującychwybranecytokiny,
chemokinęIP-10orazreceptorTLR9wreakcjachReal-TimePCRwwarunkach
invitro...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...36
4.2.6.Fenotypowanieinvitrojednojądrzastychkomórekkrwiobwodowejbydła
whodowlachstymulowanychCpGODN...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...39
4.2.7.Otrzymywaniebiałekbłonyzewnętrznejkontrolowanychjonamiżelaza
(IROMPs-iron-regulatedoutermembraneproteins)...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.40
5