Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Wstępdowydaniadrugiego...................................
7
Wstępdowydaniapierwszego.................................
11
CZĘŚĆI.Sposobyanimowaniawięzidzieckazjegorodziną.......
13
l.Listjakołącznikmiędzydzieckiemwychowywanymwzakładzie
ajegorodziną..........................................
2.Fotografia-elementpośredniczącywkontaktachmiędzyrodzica-
miadziećmi...........................................
3.Dzieckojakostronaobdarzającawkontaktachzrodzicami......
4.Rozmowydiagnostyczno-terapeutyczneorodziniedziecka......
CZĘŚĆII.Doznawaniesiebiejakowartościspołecznejiosobyzna-
czącej..................................................
15
31
56
66
73
5.Indywidualneobdarzanieuwagąniewartościującą.............
75
6.Przeciwdziałanieniepohamowanejimpulsywnościprzezzrytuali-
zowanykontaktznaczącyznauczycielem....................
93
7.Przezroczazwizerunkamiuczniówjakomateriałpoglądowy.....
118
8.Wygłaszanietekstówmówiącychowłasnejosobiejakometoda
kształtowaniauspołecznienia,asertywnościipłynnościwymowy..
132
9.Wypowiadaniewłasnychuczućjakopomocwkierowaniusobą...
147
CZĘŚĆIII.Współpracawparachwobecnościuważnegoinieingeru-
jącegonauczyciela.......................................
171
10.Malowaniepalcaminawspólnymarkuszu..................
173
11.Lepienienawspólnymterytorium.........................
212
5