Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
wielkiemiasteczkaiwsieludzi,atakżezdolnośćdowyjątkowej
kreatywnościzichstrony.Besarabiatoniewielkie,choćzadbane
domyrozrzuconewmalowniczymwiejskimbałaganie,toich
mieszkańcyzachowującyswojenarodowetradycje,tomaje-
statycznelustroujściaDniestru,anadnimtwierdzaAkerman
zeswoimiwysokimiwieżamiiniedostępnymmurem.ToBoł-
grad,Sarata,Tatarbunary,Reni,Kilia,Tarutino,cichyArcyz.To
Izmaił-stolicaregionu.TowspaniałekurortywybrzeżaMorza
Czarnego.Mógłbymtakwymieniaćbezkońca.Toniezwykle
miły,niewielkistosunkowoobszarpięknegokraju,którystałsię
domemdlapotomkówpierwszychkolonistów.
BesarabiatorozległyobszarmiędzyMorzemCzarnymarze-
kamiPrut,DunajiDniestr.Torównieżwyjątkowyzakątektu-
rystycznynapołudniuUkrainy,bogatywnaturę,floręifaunę.
Taniezwykłaziemiaprzyciągaturystówzachęcającichdoza-
nurzeniasięwpromieniachsłońca,oszałamiającejlokalnej
kuchniimocnymwinie.SpaceryłodziąpoDunajuiDniestrze,
wypoczyneknadMorzemCzarnymorazinnelokalnewycieczki
niepozostawiąnikogoobojętnym.Niejesttomiejsceoblegane
przezodwiedzających.Krainatadopierorodzisięturystycznie,
imożenawetdobrze,żenierobitegowbłyskawicznymtempie.
Jestemtymszczęśliwcem,któryzwiedziłpraktyczniecałąbez
towarzyszącychzazwyczajwznanymturystycznychzakątkach
światatłumów.Niedostępnośćterenówpozwalałamispaćpod
odkrytymniebem,patrzącciepłymiwieczoraminazachodzące
słońce,szukającnaniebieszczęśliwejgwiazdy.Zasypiałemwcią-
gajączapachwinorośli,stepuiwsłuchującsięwsłodkąciszę,
wrytmktórejzasypiałymojewspomnieniaprzeżytegodnia.
5