Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wstęp
Nakażdymetapienaukijęzykaangielskiegonapotkamynaproblem,czypowiedzi80%ishappy
czy80%arehappy,HeisoneoftheboyswhoplayfootballczyHeisoneoftheboyswhoplays
footballitd.Najlepszymsposobempokazaniaróżnicmiędzyzykiempolskimiangielskimjest
kontekstowezestawienieczasownikówwćwiczeniachkontrastujących.Mająctonauwadze
obrałemmetodętransferencjigramatycznej,tj.osadzaniaznaczeńjęzykaźródłowego(językpolski)
wtekściejęzykadocelowego(językangielski),przeprowadzającporównaniamiędzydwoma
językamiiuwydatniająckażdąistniejącąróżnicę,np.:
1.Fourtimessixis/aretwentyfour.
Czteryrazysześćrównasdwadzieściacztery.
2.Theonlysolutionismorefrequentmeetings.
Jedynymrozwiązaniemczęstszespotkania.
3.Morefrequentmeetingsaretheonlysolution.
Częstszespotkaniajedynymrozwiązaniem.
Pracaniniejszaadresowanajestdotychosób,któremogąpochwalićsięznajomościąjęzyka
angielskiegowzakresierozmaitychpodręczników,jednakpragnąrozszerzyćswojewiadomościi
dojśćzczasemdogruntownegoopanowaniategojęzyka.Osobyteznajdątutajrozmaiteprzykłady
zdań,którychpodręcznikiuprzednioprzerobioneniemogły-chociażbyzewzględunaszczupły
zakres-wyczerpującoprzedstawić.Celjakiprzyświecatejpracytocelpraktyczny:zimwięks
ilościąprzykładówzdańmamydoczynienia,tymwiększaszansa,żenabierzemywyczucia
językowego.
RadosławWięckowski
4ad@gazeta.pl
5