Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Nadzór
scaoperowanego(ZMO).Istotneznaczeniewrozwoju
ZMO-pozaindywidualnymi,predysponującymidoniego
cechamipacjenta(np.stanimmunosupresji,cukrzyca,
otyłość),typemzabiegu(ranaczysta-skażona,skażona
lubzakażona)iwarunkamitechniczno-sanitarnymisali
operacyjnej-majątakieczynniki,jakrozległośćpolaope-
racyjnego,czaszabiegu,zastosowanaprofilaktykaokoło-
zabiegowaiumiejętnościchirurga.Wchirurgiiodwielu
latdominujedążeniedozastępowaniatradycyjnychzabie-
gów-laparoskopowymi,atakżedopodnoszeniaprecyzji
iograniczaniainwazyjnościzabiegów,comożeułatwićnp.
stosowanierobotówchirurgicznych.
Robotychirurgicznezostaływprowadzonewlatach90.,
awśródnajbardziejznanychznalazłysięsystemyAESOP
iZEUSorazaktualnienajszerzejstosowanysystemda
Vinci[1].Tenostatnizbudowanyjestzkonsolisterowni-
czejitrzechlubczterechramion,wyposażonychwnarzę-
dziachirurgiczneorazpodwójnąkameręendoskopową,
którapozwalanauzyskanietrójwymiarowegoobrazu
ojakościHDw10-krotnympowiększeniu[2].Robotda
Vinciumożliwiawykonywaniezabiegówwtrudnodostęp-
nychobszarachciała,adziękiprecyzjiruchówimożliwości
wykonaniazabieguprzyminimalnychnacięciachpowłok,
ograniczauszkodzeniatkanekiutratękrwi.Pozwalatona
szybkąrekonwalescencjępacjenta.SystemdaVincijest
szczególnieprzydatnywusuwaniuzmiannowotworo-
wych,główniewginekologii,proktologii,urologii.Wyko-
rzystywanyjestrównieżwtrudnychzabiegachchirurgii
ogólnej,ortopedii,torakochirurgii,kardiochirurgiiichi-
rurgiinaczyniowej[3-13].
Wortopedii,kardiochirurgii…
Jednązespecjalnościzabiegowych,wktórejnajwcześniej
wprowadzonodopraktykiklinicznejroboty,jestortope-
dia[3].
Prospektywnebadaniarandomizowanezpodwójnieślepą
próbą,prowadzonewWielkiejBrytaniizużyciemsys-
temuAcrobot,wykazałyzdecydowanielepsząprecyzję
zabiegówwykonywanychmetodą.Upacjentówope-
rowanychtradycyjnieosiąganou40%[4].Wieloośrod-
kowebadaniaoceniającesystemROBODOCwykazałylep-
sząjakośćzabiegówwykonywanychzudziałemrobotów,
apoczątkowodługiczaszabiegu(>240min)ponabyciu
doświadczeniaoperującychzostałskróconydo90min
[5,6].Wysokąprecyzjęosiąganozwłaszczawzabiegach
kręgosłupaikolan[7].
Robotywykorzystywanezbardzodobrymskutkiem
takżewkardiochirurgiiichirurgiinaczyniowej.Wzabie-
gachplastykizastawkimitralneju540pacjentówwUSA
wykazanoniskąśmiertelnośćokołooperacyjną(0,2%)
iniskiodsetekniepowodzeńtechnicznych(0,8%)[8].
Wyniki500zabiegówpomostowaniatętnicwieńcowych,
wykonanychwAustriiwlatach2001-2011zapomocą
systemudaVinci,wskazująnawysokąskuteczność
(80%)ibezpieczeństwo(95%)takiejmetodywporów-
naniuztechnikąklasyczną.Zdecydowanieniższejest
teżryzykobóluorazkrótszyczaspobytupacjentapo
zabiegunaOITiogółemwszpitalu[9].Wzabiegach
onkologicznychprzykłademzastosowaniasystemuda
Vinciresekcjesterczaupacjentówzrakiemprostaty
[10],atakżelobektomia,czyliwycięciepłatanarządu,
np.płucawewczesnymstadiumniedrobnokomórko-
wegorakapłuc[11].
Wchirurgiiogólnejdonajczęściejwykonywanychzabie-
gówzudziałemrobotanależycholecystektomia,czyliusu-
nięciepęcherzykażółciowego.Analizawynikówpięciu
randomizowanychbadańklinicznych,któreobejmowały
łącznie431pacjentów,niewykazałaistotnejprzewagi
takiejcholecystektomiinadstandardowąmetodąlapa-
roskopową,jednakwedługautorówanalizyostateczny
wniosekwymagadalszychrandomizowanychbadań[12].
SystemdaVincijestcorazczęściejstosowanywgineko-
logii.WbadaniuankietowymprzeprowadzonymwUSA
przezTowarzystwoGinekologiiOnkologicznej,z406
ankietowanych97%przeprowadzałozabiegizuży-
ciemrobotów.Najczęściejbyławykonywanahisterekto-
mia,czyliusunięciemacicyidodatkowowęzłówchłon-
nychmiednicyupacjentekzrakiemszyjkimacicy(75%).
Wporównaniuzbadaniemprzeprowadzonymw2007
roku,znaczniewzrósłodsetekginekologówdeklarują-
cychwykonywaniezabiegówzużyciemrobotów(97vs
27%)iistotnieposzerzonowskazaniadostosowaniatej
technikiwginekologiionkologicznej[13].
KwestiaryzykaZMO
Mimoteoretyczniewszelkichpodstawdouznaniazabie-
gówprowadzonychzudziałemrobotówzaobarczone
zdecydowaniemniejszymryzykiempowikłańinfekcyj-
nych,opublikowanewynikibadańniejednoznaczne.
PrzeprowadzonawUSAanalizaczęstościwystępowa-
niazakażeńmiejscaoperowanegou5908pacjentów,
poddanychzabiegowiprostatektomii,czyliwycięciagru-
czołukrokowegowlatach2004-2008,wykazałaniż-
szyodsetekzakażeńpozabiegach,wktórychwykorzy-
stanoroboty(0,6%vs4,5%)iogółemlżejszyprzebieg
zakażenia.
ZakażeniaSzpitalne01/2015
5