"Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń"

Libra identifier: 113521

Table of Contents

Wstęp 10

I. Adaptacja regionalnego systemu edukacji do wyzwań współczesnej gospodarki 12

Rozdział I. Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni (Aleksandra Nowakowska) 14

Wstęp 14

1. Ewolucja funkcji wyższych uczelni w kontekście przemian gospodarczych 15

2. Idea uniwersytetów III generacji 18

3. Kapitał ludzki dla procesów innowacji – ambitne wyzwanie dla wyższych uczelni 20

doświadczenia 23

4. Budowanie kapitału ludzkiego dla innowacyjnej gospodarki – polskie 23

Podsumowanie 25

Rozdział II. Stan i kierunki zmian na rynku usług edukacyjnych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego (Agnieszka Rzeńca) 28

Wstęp 28

1. Polityka edukacyjna szkół wyższych regionu łódzkiego 30

2. Zasięg ekspansji szkół wyższych regionu łódzkiego 37

3. Wybrane przykłady dywersyfikacji oferty edukacyjnej szkół wyższych regionu łódzkiego 40

4. Edukacja i jej rola w realizacji Strategii Europa 2020 43

5. Bariery funkcjonowania szkoły wyższej oraz zagrożenia dla realizacji polityki edukacyjnej 47

6. Wyzwania dla polityki edukacyjnej szkół wyższych 49

Podsumowanie 52

Rozdział III. Infrastruktura ICT jako element inwestycji w kapitał ludzki. Przykład szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego (Marcin Feltynowski) 58

Wstęp 58

1. Komputeryzacja szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim 63

2. Umiejętności w zakresie wykorzystania komputerów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 66

3. Zaplecze infrastrukturalne a umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania komputera i Internetu 70

Podsumowanie 73

Rozdział IV. Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim w kontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie (Marcin Feltynowski) 76

Wstęp 76

1. System oświaty i jego dostępność w województwie łódzkim 80

2. Dostępność systemu oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym w województwie łódzkim 92

3. Szkoły artystyczne w województwie łódzkim 111

4. Kształcenie nauczycieli w województwie łódzkim 114

Podsumowanie 115

II. Wpływ kapitału społecznego na wzmacnianie wartości kapitału ludzkiego Rozdział V. Udział podmiotów trzeciego sektora w rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim (Jacek Chądzyński) 118

Wstęp – pojęcie, funkcje i cele trzeciego sektora 120

1. Trzeci sektor w Polsce 123

2. Założenia badawcze 124

3. Współpraca gmin i powiatów regionu łódzkiego z organizacjami trzeciego sektora wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego 126

4. Współpraca gmin i powiatów regionu łódzkiego z organizacjami trzeciego sektora wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego 140

Podsumowanie 152

Rozdział VI. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych i sieci społecznych w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego (Ewelina Kina) 156

Wstęp 156

1. Komplementarność i współzależność inwestycji w wartość kapitału ludzkiego i społecznego 161

2. Znaczenie sieci współpracy i zaufania w przepływie informacji i dyfuzji wiedzy w regionie 172

3. Narzędzia ICT w procesie budowania relacji społecznych i dyfuzji wiedzy (inwestycji w kapitał ludzki) 181

Podsumowanie 192

Rozdział VII. Wpływ sieci społecznościowych na wartość kapitału ludzkiego w regionie łódzkim (Ewelina Kina) 202

Wstęp 202

1. Cele i metodyka badań 203

2. Wykorzystanie portali społecznościowych przez organizacje pozarządowe w zakresie wzmacniania wartości kapitałów ludzkiego i społecznego 208

Wnioski i rekomendacje 221

Rozdział VIII. Audyt przestrzeni publicznych jako narzędzie monitorowania i kreowania przestrzeni atrakcyjnych dla rozwoju kapitału ludzkiego (Zbigniew Przygodzki) 226

Wstęp – kreatywność a innowacyjność 226

1. Właściwości przestrzeni jako determinanty aktywności kapitału ludzkiego 227

2. Konstrukcja karty audytu przestrzeni publicznych 232

Podsumowanie 235

Rozdział IX. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni pracy na rzecz wzmocnienia efektywności kapitału ludzkiego (Zbigniew Przygodzki, Jakub Zasina) 240

Wstęp 240

1. Metodyka badań oceny atrakcyjności przestrzeni pracy przez pracownika naukowego 241

2. Funkcje i percepcja przestrzeni w pracy naukowca 244

3. Przestrzeń publiczna a dyfuzja wiedzy cichej 248

4. Afirmacja przestrzeni pracy 250

Podsumowanie 252