"Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi"

Libra identifier: 116120

Table of Contents

1. WPROWADZENIE 10

2. NOWA GEOGRAFIA HANDLU 14

2.1. Wprowadzenie 14

2.2. Nowa geografia handlu w krajach zachodnich na tle tradycyjnych nurtów badawczych 15

2.2.1. Tradycyjne nurty badawcze 15

2.2.2. Problematyka badawcza nowej geografii handlu 16

2.2.3. Koncentracja i restrukturyzacja handlu w przestrzeni 17

2.2.4. Sieci zaopatrzenia handlu 18

2.2.5. Obszary wykluczenia handlowego 19

2.2.6. Geografia handlu międzynarodowego 20

2.2.7. Wirtualna geografia handlu 21

2.3. Ewolucja problematyki geografii handlu w Polsce 22

2.3.1. Tradycyjne kierunki badań 22

2.3.2. Nowe kierunki badań 23

2.4. Wnioski 25

3. ROZWÓJ HANDLU W ŁODZI 28

3.1. Okres do 1914 roku 28

3.2. Okres międzywojenny 32

3.3. Okres 1945‒1989 38

3.4. Okres po 1989 roku 48

3.5. Podsumowanie 61

4. HANDEL W PRZESTRZENI ŁODZI – PRZEKRÓJ OGÓLNY 64

4.1. Uwagi wstępne 64

4.2. Struktura przestrzenna placówek handlu detalicznego i hurtowego 65

4.2.1. Rozmieszczenie i gęstość placówek handlowych 65

4.2.2. Wielkość placówek handlowych 68

4.2.3. Własność placówek handlowych 72

4.2.4. Struktura działowa placówek handlowych 74

4.3. Struktura przestrzenna pracujących w handlu 75

4.3.1. Rozmieszczenie i gęstość pracujących 75

4.3.2. Pracujący według wielkości placówek handlowych 78

4.3.3. Pracujący według formy własności placówek handlowych 79

4.3.4. Pracujący w placówkach handlowych według działów handlu 81

4.4. Dostępność placówek handlowych 82

4.5. Typologia przestrzenna handlu 85

4.5.1. Uwagi wstępne 85

4.5.2. Cechy typologiczne 85

4.5.3. Metoda badań typologicznych 86

4.5.4. Wyniki badań typologicznych 88

4.6. Podsumowanie 90

5. HANDEL DETALICZNY W PRZESTRZENI ŁODZI 92

5.1. Uwagi wstępne 92

5.2. Struktura przestrzenna detalicznych placówek handlowych 93

5.2.1. Rozmieszczenie i gęstość placówek handlowych 93

5.2.2. Placówki handlowe według wielkości 97

5.2.3. Placówki handlowe według roku ich powstania 101

5.2.4. Placówki handlowe według form własności 105

5.2.5. Placówki handlowe według grup działalności 110

5.3. Struktura przestrzenna pracujących w detalicznych placówkach handlowych 115

5.3.1. Rozmieszczenie i gęstość pracujących 115

5.3.2. Pracujący według wielkości placówek handlowych 117

5.3.3. Pracujący według roku powstania placówek handlowych 119

5.3.4. Pracujący według form własności placówek handlowych 121

5.3.5. Pracujący według grup działalności placówek handlowych 122

5.4. Dostępność detalicznych placówek handlowych 124

5.5. Typologia przestrzenna handlu detalicznego 126

5.5.1. Uwagi wstępne 126

5.5.2. Cechy typologiczne 127

5.5.3. Metoda badań typologicznych 129

5.5.4. Wyniki badań typologicznych 129

5.6. Podsumowanie 132

6. HANDEL HURTOWY W PRZESTRZENI ŁODZI 134

6.1. Uwagi wstępne 134

6.2. Struktura przestrzenna hurtowych placówek handlowych 135

6.2.1. Rozmieszczenie i gęstość hurtowych placówek handlowych 135

6.2.2. Wielkość hurtowni 138

6.2.3. Formy własności hurtowni 139

6.2.4. Hurtownie według grup działalności 141

6.3. Struktura przestrzenna pracujących w hurtowniach 143

6.3.1. Rozmieszczenie i gęstość pracujących 143

6.3.2. Pracujący według form własności hurtowni 146

6.3.3. Pracujący według grup działalności hurtowni 147

6.4. Dostępność hurtowni 148

6.5. Typologia przestrzenna handlu hurtowego 149

6.5.1. Uwagi wstępne 149

6.5.2. Metoda badań typologicznych 150

6.5.3. Wyniki badań typologicznych 152

6.6. Podsumowanie 154

7. HANDEL SAMOCHODOWY W PRZESTRZENI ŁODZI 156

7.1. Uwagi wstępne 156

7.2. Struktura przestrzenna placówek handlu samochodowego 156

7.2.1. Rozmieszczenie i gęstość placówek handlowych 156

7.2.2. Wielkość placówek handlowych 160

7.2.3. Formy własności placówek handlowych 161

7.3. Struktura przestrzenna pracujących w handlu samochodowym 163

7.3.1. Rozmieszczenie i gęstość pracujących 163

7.3.2. Pracujący według form własności placówek handlowych 165

7.3.3. Dostępność placówek handlowych 166

7.4. Typologia przestrzenna handlu samochodowego 167

7.4.1. Metoda badań 167

7.4.2. Wyniki badań typologicznych 168

7.5. Podsumowanie 171

8. ZAKOŃCZENIE 172

LITERATURA 176