"Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium Przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

Libra identifier: 116172

Table of Contents

1. WSTĘP 8

1.1. Problem badawczy 8

1.2. Przedmiot i cele pracy 12

2. WYBRANE DYLEMATY TERMINOLOGICZNE W GEOGRAFII WSI 16

2.1. Wieś i obszar wiejski – problemy terminologiczne 16

2.2. Polityka spójności terytorialnej kraju a kształtowanie przestrzeni wiejskiej 22

2.3. Urbanizacja a gentryfikacja wsi 31

3. OSADNICTWO WIEJSKIE W TRADYCYJNYCH I WSPÓŁCZESNYCH NURTACH BADAWCZYCH GEOGRAFII 38

3.1. Osadnictwo wiejskie jako przedmiot badań geografii 38

3.2. Osadnictwo wiejskie w tradycyjnych podejściach badawczych 44

3.3. Osadnictwo wiejskie we współczesnych podejściach badawczych 47

3.4. Koncepcja ekologii społecznej wsi – geneza i współczesny kontekst rozwoju społeczno‐gospodarczego 49

4. TRADYCJE GEOGRAFICZNYCH BADAŃ WSI ORAZ OGÓLNE TENDENCJE PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY SPOŁECZNO‐ GOSPODARCZEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ ŁODZI 58

4.1. Badania osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Łodzi 58

4.2. Potencjał demograficzny i polityka mieszkaniowa na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 65

4.3. Funkcje społeczno‐gospodarcze wsi jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy 67

5. PRZEMIANY W PRZESTRZENI REZYDENCJALNEJ WSI PODMIEJSKIEJ 78

5.1. Dobór wsi do badań szczegółowych 78

5.2. Zróżnicowanie zagospodarowania działek siedliskowych – próba typologii 82

5.3. Charakterystyka krajobrazowo‐fizjonomiczna głównych typów zagospodarowania działek siedliskowych 96

5.4. Nowe budownictwo w strukturze przestrzennej wsi 112

6. PRZEMIANY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ WSI PODMIEJSKIEJ 124

6.1. Dobór i cechy społeczno‐zawodowe respondentów 124

6.2. Specyfika współczesnej wsi w opinii mieszkańców 127

6.3. Motywy wyboru wsi jako miejsca zamieszkania 132

6.4. Identyfikacja terytorialna, waloryzacja środowiska wsi 134

7. WNIOSKI KOŃCOWE 142

LITERATURA 146

SPIS RYCIN 160

SPIS TABEL 160

SPIS FOTOGRAFII 162

ZAŁĄCZNIK 165