"Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17)"

Libra identifier: 119522

Table of Contents

Wstęp 8

Krzysztof Ćwik, Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego 10

Wojciech Fliegner, Analiza relacji między regułami i procesami biznesowymi 19

Michał Jankowski, Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008 30

Elżbieta Karaś, Agnieszka Piasecka-Głuszak, Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne? 46

Patrycja Klimas, Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej 62

Tomasz Kopczyński, Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki otoczenia 74

Kamila Malewska, Doskonalenie potencjału intuicyjnego współczesnego menedżera 84

Grażyna Osbert-Pociecha, Zmiany upraszczające w organizacji – wyniki badań sondażowych 96

Ireneusz P. Rutkowski, Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych 110

Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Studia przypadków 124

Krzysztof Stepaniuk, Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku 143

Michał Terlecki, Wykorzystanie sponsoringu imiennego w sporcie na przykładzie koszykarskiego Śląska Wrocław 155

Katarzyna Tracz-Krupa, Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr 173

Paweł Waniowski, Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach 185

Jarosław Woźniczka, Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej 199

Anna Zięba, Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach 220