"Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania"

Libra identifier: 130361

Table of Contents

WSTĘP 7

1.1. LEADER w Polsce u progu nowego okresu programowania – przegląd literatury przedmiotu 11

ROZDZIAŁ I. PODEJŚCIE LEADER W POLSCE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ BADAŃ WŁASNYCH 11

1.2. Założenia metodologiczne badań własnych 20

1.2.1. Podstawy teoretyczne podejmowanych badań 20

1.2.2. Założone cele i problematyka badania 27

1.2.3. Zastosowana metoda i wykorzystane techniki badawcze 32

1.2.4. Charakterystyka lokalnych grup działania oraz założenia dotyczące próby badawczej 36

2.1. Społeczno-demograficzne cechy respondentów a ich członkostwo w LGD 47

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI 47

2.2. Aktywność polityczna badanych 54

3.1. Uwagi wstępne 66

ROZDZIAŁ III. STRUKTURA I POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA 66

3.2. Charakterystyka komponentów kapitału społecznego badanych LGD 67

3.3. Struktura i poziom kapitału społecznego LGD z wybranych województw – konkluzje 95

ROZDZIAŁ IV. UWARUNKOWANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO LGD REPREZENTUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA, NA TERENIE KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ NAJWIĘKSZE I NAJMNIEJSZE SIECI TEGO TYPU ORGANIZACJI 99

4.1. Charakterystyki społeczno-demograficzne członków wybranych LGD oraz aktywność grup w zakresie realizacji projektów 100

4.2. Struktura kapitału społecznego wybranych LGD 107

4.3. Poziom aktywności gospodarczej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD 111

4.3.1. Struktura gospodarstw rolnych obszaru partnerstw w 2010 r 113

4.3.2. Stopa bezrobocia na obszarze partnerstw w 2010 r 114

4.3.3. Liczba grup producentów rolnych (na obszarze partnerstw) w 2010 r 115

4.3.4. Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne poza sektorem rolnym (na obszarze partnerstwa) w 2010 r 116

4.3.5. Poziom kapitału społecznego w LGD funkcjonujących na obszarach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego 119

4.4. Poziom aktywności społecznej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD 122

4.4.1. Liczba aktywnych KGW i innych tradycyjnych form współpracy mieszkańców wsi na obszarze partnerstw w 2010 r 123

4.4.2. Liczba funkcjonujących na obszarze partnerstw aktywnych organizacji poza- rządowych nowego typu oraz stowarzyszeń zwykłych w 2010 r 124

4.4.3. Dynamika przyrostu lokalnych grup działania w województwie 126

4.5. Poziom współpracy międzysektorowej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD 132

4.5.1. Przywództwo lokalne i autorytet władzy lokalnej 132

4.5.2. Różne wymiary współpracy międzysektorowej na obszarze partnerstwa 134

ROZDZIAŁ V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 139

BIBLIOGRAFIA 147

ANEKS 151

Spis tabel 151

Spis wykresów 152

Załączniki 153

RESEARCH OF THE SOCIAL CAPITAL OF LOCAL ACTION GROUPS – THE CONCEPT FOR RESEARCH, ANALYSIS AND CONCLUSIONS (Summary) 181