"Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych"

Libra identifier: 133609

Table of Contents

Wstęp 12

Część pierwsza Przesłanki wprowadzania innowacji w procesach kształcenia 20

Rozdział 1. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku jako współczesne wyzwanie polityki zatrudnienia (Andrzej Poszewiecki) 22

1.1. Przedsiębiorczość i jej miejsce w gospodarce 22

1.2. Przedsiębiorczość na bazie wyników Globalnego Monitora Przedsiębiorczości (GEM, Global Entrepreneurship Monitor) 24

1.3. Sytuacja studentów i absolwentów na rynku pracy 26

1.4. Miejsce nauczania przedsiębiorczości w szkołach wyższych 29

1.5. Działania UE ukierunkowane na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości 31

1.6. Podsumowanie 35

Bibliografia 36

Rozdział 2. Oczekiwania przedsiębiorców wobec absolwentów wyższych uczelni na podstawie badań w wybranych krajach Europy (Przemysław Kulawczuk) 38

2.1. Wprowadzenie 38

2.2. Badanie oczekiwanych przez pracodawców postaw pracowniczych absolwentów wyższych uczelni. Wyniki porównawcze 39

2.3. Badanie oczekiwanych przez pracodawców umiejętności zawodowych absolwentów wyższych uczelni. Wyniki porównawcze 44

2.4. Rekomendacje 59

Bibliografia 61

2.5. Wnioski 61

Rozdział 3. Polski rynek pracy a oczekiwania absolwentów szkół wyższych (Paulina Szulc-Fischer) 62

3.1. Charakterystyka rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem absolwentów szkół wyższych 62

3.2. Oczekiwania absolwentów szkół wyższych wobec przyszłej pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawcę 65

3.2.1. Wiedza i umiejętności pożądane na rynku pracy 66

3.2.2. Praktyki zawodowe 67

3.2.3. Działalność dodatkowa 67

3.3. Główne bariery w zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych w Polsce 68

3.4. Polski rynek pracy na tle państw OECD 69

3.5. Podsumowanie 73

Bibliografia 74

Rozdział 4. Kształtowanie ścieżki kariery zawodowej zgodnej z zamiłowaniami głęboko zakorzenionymi w świadomości (Grażyna Chaberek-Karwacka) 76

4.1. Wprowadzenie 76

4.2. Kształtowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej we współczesnych warunkach gospodarowania 77

4.3. Cechy osobowości niezbędne w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej 81

4.4. Wspieranie kształtowania poczucia podmiotowości wyzwaniem w procesie edukacji 85

4.5. Podsumowanie 87

Bibliografia 88

Część druga. Nowe metody transferu wiedzy i umiejętności 90

Rozdział 5. Ewolucja metod nauczania (Paulina Szulc-Fischer) 92

5.1. Cele kształcenia 92

5.2. Klasyfikacja metod nauczania 93

5.3. Technologie wspierające edukację 96

5.4. Zmiany w procesie nauczania – e-learning 97

5.5. Symulacje biznesowe 99

5.6. Podsumowanie 102

Bibliografia 103

Rozdział 6. Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych (Magdalena Markiewicz, Joanna Bednarz) 104

6.1. Charakterystyka metody case study 104

6.2. Postawy i cechy przedsiębiorcze kształtowane metodą case study – umiejętności twarde i miękkie 106

6.3. Luka edukacyjna w zakresie aktywnego kształtowania przedsiębiorczości w szkołach wyższych i średnich 110

6.4. Podsumowanie 117

Bibliografia 118

Rozdział 7. Wykorzystanie symulacji biznesowych w procesie kształcenia (Marcin Skurczyński) 120

7.1. Wprowadzenie 120

7.2. Typowe reguły rywalizacji w symulacyjnych grach decyzyjnych 121

7.3. Formy rywalizacji w symulacyjnych grach decyzyjnych 122

7.4. Typy symulacji wykorzystywanych w kształceniu 124

7.5. Symulacje biznesowe na uczelniach wyższych 126

7.6. Najpopularniejsze symulacje biznesowe wykorzystywane przez uczelnie wyższe 128

7.6.1. Gra symulacyjna Marketplace 129

7.6.2. Symulacyjna gra decyzyjna TEES 130

7.6.3. Symulacja Global Management Challange 130

Bibliografia 131

7.7. Podsumowanie 131

Rozdział 8. Specyfika kształcenia na poziomie wyższych studiów dla profesjonalistów, na przykładzie master of business administration (MBA) (Krystyna Żołądkiewicz, Renata Orłowska) 134

8.1. Wprowadzenie 134

8.2. Znaczenie i specyfika studiów MBA w Polsce i na świecie 135

8.3. Studium przypadku – MBA Uniwersytetu Gdańskiego 137

8.3.1. Geneza i specyfika executive MBA UG 137

8.3.2. Metodologia badania 138

8.3.3. Analiza badania 139

8.4. Podsumowanie 143

Bibliografia 144

Rozdział 9. Projektowanie architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych dla efektywnej realizacji symulacji biznesowych (Michał Kuciapski) 146

9.1. Sytuacja problemowa 146

9.2. Analiza wymagań projektowania architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych 152

9.3. Model projektowania architektury innowacyjnych narzędzi dydaktycznych 157

9.4. Podsumowanie 158

Bibliografia 159

Rozdział 10. Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne (Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska) 162

10.1. Wprowadzenie 162

10.2. Pakiety matematyczne 163

10.3. Zagadnienie produkcji 164

10.4. Maksymalizacja przychodu ze sprzedaży 169

10.5. Optymalizacja wyniku ekonomicznego 171

10.6. Podsumowanie 175

Bibliografia 176

Rozdział 11. Case Simulator – wykorzystanie innowacyjnych narzędzi transferu wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych (Wojciech Bizon) 180

11.1. Wprowadzenie 180

11.2. Uzasadnienie realizacji projektu Case Simulator 181

11.3. Cele i przebieg projektu Case Simulator 184

11.3.1. Cele projektu 184

11.3.2. Prace wstępne – diagnoza: raport studenci a pracodawcy 185

11.3.3. Prace wstępne – etap produkcji symulacji i studiów przypadku 187

11.3.4. Testowanie rozwiązań 189

11.4. Podsumowanie 190

11.3.5. Weryfikacja efektywności 190

Bibliografia 191

Rozdział 12. Poziom umiejętności przedsiębiorczych wśród studentów – próba diagnozy (Andrzej Poszewiecki) 192

12.1. Wprowadzenie 192

12.2. Analiza uzyskanych wyników 193

12.2.1. Wstępne uwagi metodologiczne 193

12.2.2. Porównanie średnich wyników pomiędzy wydziałami 193

12.2.3. Analiza wariancji 194

12.2.4. Porównanie wyników pomiędzy wydziałami – kobiety 195

12.2.5. Porównanie wyników pomiędzy wydziałami – mężczyźni 195

12.2.6. Porównanie wyników poszczególnych płci (w układzie wydziałów) 196

12.2.7. Ogólna analiza wyników względem płci 199

12.2.8. Analiza skupień 201

Bibliografia 203

12.3. Podsumowanie 203

Rozdział 13. Analiza postaw i skłonności proprzedsiębiorczych wśród studentów (Wojciech Bizon, Paulina Szulc-Fischer) 204

13.1. Wprowadzenie 204

13.2. Oczekiwania związane z miejscem pracy (Paulina Szulc-Fischer) 204

13.3. Oczekiwania odnośnie do warunków w pracy (Paulina Szulc-Fischer) 207

13.4. Postrzeganie przedsiębiorcy (Paulina Szulc-Fischer) 211

13.5. Cechy przedsiębiorcy (Paulina Szulc-Fischer) 212

13.6. Czynniki zachęcające do własnej działalności (Paulina Szulc-Fischer) 215

13.7. Czynniki utrudniające prowadzenie własnej działalności (Paulina Szulc-Fischer) 217

13.8. Samoocena poziomu umiejętności i wiedzy, które sprzyjają prowadzeniu biznesu (Wojciech Bizon) 219

13.8.1. Przygotowanie narzędzi weryfikacyjnych 222

13.8.2. Analiza wyników 223

13.9. Podsumowanie 227

Rozdział 14. Wiedza studentów z zakresu przedsiębiorczości, podstaw funkcjonowania firmy i gospodarki – próba diagnozy (Wojciech Bizon) 230

Bibliografia 230

14.1. Wprowadzenie 230

14.2. Charakterystyka badanych obszarów wiedzy 231

14.3. Efektywność transferu wiedzy na bazie analizy osiągnięć studentów wydziałów biznesowych 234

14.4. Efektywność transferu wiedzy na bazie analizy osiągnięć studentów wydziałów niebiznesowych 236

14.5. Podsumowanie 238

Rozdział 15. Innowacyjne formy kształcenia a zmiany poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o przedsiębiorstwie oraz gospodarce wśród studentów na przykładzie uczestników projektu Case Simulator (Wojciech Bizon) 240

15.1. Wprowadzenie 240

15.2. Przyrost wiedzy z różnych obszarów wśród uczestników projektu Case Simulator 240

15.2.1. Obszar wiedzy: przedsiębiorczość 242

15.2.2. Obszar wiedzy: mikroekonomia i teoretyczne podstawy funkcjonowania firmy 244

15.2.3. Obszar wiedzy: makroekonomia i wiedza o gospodarce 246

15.3. Zmiany w poziomie wiedzy studentów – analiza porównawcza wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego 248

15.4. Podsumowanie 250

Zakończenie 254

Bibliografia 256

Spis rysunków 264

Spis tabel 268