"Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji"

Libra identifier: 144081

Table of Contents

Wstęp 9

1. Pojęcie i rodzaje korupcji 15

1.1. Definicja korupcji 15

1.2. Rodzaje korupcji 20

1.3. Pomiar korupcji 23

2. Mechanizm korupcyjny 31

2.1. Zachowania podmiotów ekonomicznych 32

2.2. Interakcje pomiędzy podmiotami ekonomicznymi 39

2.3. Przejrzystość 43

2.4. Ustrój ekonomiczny i społeczny a mechanizm korupcyjny 54

2.4.1. Korupcja w gospodarce nakazowo-rozdzielczej 55

2.4.2. Korupcja w gospodarce rynkowej 58

2.5. Wpływ norm instytucjonalnych i kulturowych na mechanizm korupcyjny 61

2.6. Wpływ korupcji na rynek i dobrobyt 65

3. Determinanty korupcji 67

3.1. Determinanty ekonomiczne 69

3.1.1. Skłonność do internalizacji korzyści z gospodarowania wspólnymi zasobami i dobrami 69

3.1.2. Prywatyzacja wspólnych zasobów i dóbr 70

3.1.3. Niedobór lub nadzwyżka 71

3.1.4. Monopol 72

3.1.5. Obniżanie kosztów 73

3.1.6. Poszukiwanie renty przez agentów 74

3.2. Determinanty instytucjonalne 75

3.2.1. Kompetencje przypisane agentom 75

3.2.2. Atrofia państwa 77

3.2.3. Niedoskonałe, niepełne lub nieprzejrzyste regulacje 77

3.2.4. Dyktatura i autorytaryzm 79

3.2.5. Sieci zależności 79

3.3. Determinanty kulturowe 80

3.3.1. Niska aktywność obywatelska 80

3.3.2. Tradycje wynikające z dominującej religii 81

3.3.3. Utrwalone stosunki feudalne i kolonialne 83

4. Przykłady funkcjonowania mechanizmu korupcyjnego 86

4.1. Korupcja w autorytarnych państwach islamskich 86

4.2. Korupcja w Afryce Subsaharyjskiej 93

4.3. Korupcja w byłych republikach Związku Radzieckiego 100

4.4. Korupcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 107

4.5. Korupcja w rozwiniętych demokracjach zachodnich 120

4.6. Korupcja w sektorze prywatnym 128

4.7. Korupcja w sporcie 132

4.8. Hongkong i Singapur 136

5. Metody przeciwdziałania korupcji 141

5.1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie 141

5.2. Transparentność 144

5.3. Rynek i konkurencja 146

5.4. Bodźce ekonomiczne 149

5.5. Edukacja i dobre praktyki 150

Zakończenie 152

Bibliografia 156

Spis rysunków 164

Spis tabel 165

Summary 166