"Management Forum, nr. 1, vol. 4"

Libra identifier: 166321

Table of Contents

Wstęp 2

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa – w kierunku open innovation / Relational potential and enterprises’ innovativeness − towards the open innovation 4

Jakub Drzewiecki: Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji / Business model volatility – context of the innovativeness of organization 12

Waldemar Glabiszewski: Proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa jako czynnik jego konkurencyjności / Company’s pro-ecological image as a factor shaping its competitiveness 18

Rafał Kozłowski: Przedsiębiorcze przywództwo – opis zjawiska i próba oceny / Entrepreneurial leadership – description of the concept and an attempt to assessment 26

Wioletta Suszek: Uwarunkowania zachowań projakościowych a innowacyjność w sferze usług / Deteminants of pro-quality behaviour vs. innovativeness in the sphere of services 34

Anna Starosta: Faza przedkryzysowa w strategiach innowacji / Pre-crisis phase in innovation strategies 44

Emil Bukłaha: Planowanie i kontrola projektów z zastosowaniem linii równowagi (line of balance) / Planning and controlling of projects using the line of balance technique 49