"Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie"

Libra identifier: 169833

Table of Contents

Wstęp 9

Stan badań 13

I. Struktura analityzmów leksykalnych w prasie 39

1. Wyrazy pospolite 40

1.1. Analityzmy czasownikowe 40

1.1.1. Analityzmy pochodne strukturalnie 48

1.1.2. Analityzmy niepochodne strukturalnie 55

1.1.3. Frazeologizmy 64

1.2. Analityzmy rzeczownikowe 76

1.2.1. Analityzmy pochodne strukturalnie 78

1.2.2. Analityzmy niepochodne strukturalnie 89

1.2.3. Frazeologizmy 101

1.3. Analityzmy przymiotnikowe 103

1.3.1. Analityzmy pochodne strukturalnie 104

1.3.2. Analityzmy niepochodne strukturalnie 105

1.3.3. Frazeologizmy 106

1.4. Analityzmy przysłówkowe 107

1.4.1. Analityzmy pochodne strukturalnie 107

1.4.2. Frazeologizmy 108

1.5. Analityzmy i ekwiwalenty innych części mowy 111

1.5.1. Analityzmy zaimkowe 111

1.5.2. Analityzmy liczebnikowe 112

1.5.3. Analityzmy modulantowe 112

2. Nazwy własne 112

2.1. Imię i nazwisko a przezwisko 114

2.1.1. Przezwisko pochodzące od nazwiska 116

2.1.2. Przezwisko pochodzące od imienia 120

2.1.3. Przezwisko pochodzące od imienia i nazwiska 121

2.1.4. Przezwiska niewykazujące morfologicznego pokrewieństwa z imieniem lub nazwiskiem 122

2.2. Nazwa klubu a przydomek 123

2.2.1. Przydomki pochodzące od nazw klubów 123

2.2.2. Przydomki niewykazujące morfologicznego pokrewieństwa z nazwą klubu 124

2.3. Przydomek jednoczłonowy, przydomek wieloczłonowy i peryfraza jako ekwiwalenty nazwy własnej 127

2.4. Nazwa własna wieloczłonowa a uniwerbizm 128

2.5. Oficjalna nazwa własna jednoczłonowa a przydomek wielowyrazowy/peryfraza 132

2.5.1. Nazwy geograficzne 132

2.5.2. Nazwy własne osobowe 140

2.5.3. Nazwy własne odnoszące się do różnych nieosobowych desygnatów 141

2.6. Skrótowiec nazwy własnej a nazwa wielowyrazowa 143

Podsumowanie 143

II. Semantyka 147

1. Analityzmy leksykalne mające syntetyczne odpowiedniki równoważne znaczeniowo 155

2. Analityzmy leksykalne mające syntetyczne odpowiedniki o znaczeniu synonimicznym 159 2.1. Prezentujące różne odcienie znaczeniowe 159

2.2. Wyrażające odmienne nacechowanie stylistyczne 182

2.2.1. Potoczność 182

2.2.2. Oficjalność, urzędowość, podniosłość 206

2.3 Eufemizmy 217

2.4. Metafora i metonimia jako główne sposoby tworzenia odpowiedników nazw własnych 239

Podsumowanie 284

III. Pragmatyka 289

1. Kontekst 295

2. Wkaźniki metatekstowe 316

3. Funkcje konstrukcji analitycznych 321

4. Analityzmy leksykalne a profil pisma i gatunek wypowiedzi 330

Podsumowanie 333

Zakończenie 337

Bibliografia 349

Analytical lexical constructions and their synthetic equivalents in the press. Summary 365