"Informatyka Ekonomiczna nr 1(39)"

Libra identifier: 170461

Table of Contents

Wstęp 8

Dorota Celińska: Why do users choose Open Source software? Analysis of the network effect / Dlaczego użytkownicy wybierają oprogramowanie Open Source? Analiza efektu sieciowego 10

Andrzej Chluski: The impact of information technology and knowledge-oriented management on the operational effectiveness in Polish hospitals / Wpływ technologii informacyjnych i zarządzania zorientowanego na wiedzę na efektywność działalności polskich szpitali 24

Witold Chmielarz, Oskar Szumski: Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych / The effects and consequences of participation in computer games 34

Iwona Chomiak-Orsa: Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji / The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication 47

Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przez pozyskiwanie tzw. lokomotyw rozwoju / Promoting local entrepreneurship through acquisition of development locomotives 57

Michał Dziadkiewicz, Nicoletta Baskiewicz: Managing the process of electronic communication in a small legal firm / Zarządzanie procesem komunikacji elektronicznej w małej kancelarii prawnej 66

Maria Mach-Król: On assessing an organization’s preparedness to adopt and make use of Big Data / Jak oceniać gotowość organizacji do wykorzystania Big Data 76

Małgorzata Sobińska: Cloud computing a zarządzanie wiedzą – wyzwania, szanse i zagrożenia / Cloud computing vs. knowledge management – challenges, opportunities and threats 84