"Varia Mediaevalia"

Libra identifier: 178029

Table of Contents

Wstęp 7

Część I. Monarchowie i ich familie 9

Marek Stefański – Wojownik, polityk… i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego 11

Robert Stasiak – Aleksy I Komnen kontra Zachód, czyli o relacjach bizantyńsko-łacińskich w początkach ruchu krucjatowego w świetle Aleksjady 23

Kamil Szadkowski – Kazimirus, Dei gracia rex Poloniae etc. Rozważania o wielkości ostatniego Piasta na polskim tronie 33

Karolina Sztachańska – Kodeks Gertrudy, przypadkowa autobiografia księżnej? 49

Część II. O społeczeństwie i jego poczynaniach 59

Łukasz Ćwikła – Rozsiedlenie rodu Prusów w ziemi łęczyckiej w średniowieczu 61

Justyna Dworniak – Zdrowie bez pomocy lekarza, czyli medycyna i wiara pośród angielskich bogatych i biednych w okresie średniowiecza 69

Przemysław Kaleta – Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do roku 1370 na przykładzie wybranych rodów 81

Kamil Kosztowny – Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica 89

Jakub Parol – Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu w początkach jego kariery politycznej 101

Mikołaj Wojciechowski – Charakter działalności gospodarczej Żydów w średniowiecznej Polsce 109

Część III. Sztuka, architektura i artefakty codzienności 121

Anna Czajka – Fantazja czy rzeczywistość? Średniowieczny strój kata w wyobraźni Jana Matejki 123

Marcel Knyżewski – O sposobach wznoszenia zamków krzyżackich na przykładzie warowni w Działdowie 133

Karol Łukomiak – Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł archeologicznych 141

Marcin Młynarczyk – W obliczu rzeczy ostatecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt 25, 1–13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej 155

Jadwiga Olbrot – Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne kafle z przedstawieniami o tematyce bożonarodzeniowej 173

Sebastian Siembora – Późnośredniowieczne importowane czarki typu Maigelein z terenu ziem polskich 183

Szymon Swoboda – Średniowieczne relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornym sióstr klarysek w Starym Sączu 193

Gabriela Zbirohowska-Kościa – Niedawno odkryte piętnastowieczne freski w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Ciała w Pręgowie k. Gdańska 209

Część IV. W świecie wiary i wyobraźni 225

Marta Nowaczyk – Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian 227

Ewa Paczkowska – Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit? 235

Maciej Stawiski – Eudajmonizm w twórczości Mistrza Eckharta 245

Noty o Autorach 255