"Badania operacyjne w przykładach i zadaniach"

Libra identifier: 185732

Table of Contents

Słowo wstępne do wydania siódmego 10

Słowo wstępne do wydania szóstego 12

Słowo wstępne do wydania czwartego 14

Słowo wstępne do wydania trzeciego 16

Słowo wstępne do wydania drugiego 18

Słowo wstępne 20

1. Wybrane zagadnienia programowania linowego 22

1.1. Optymalizacja struktury produkcji 23

1.2. Problem mieszanek 42

1.3. Wybór procesów technologicznych 53

1.4. Algorytm simpleks 61

1.5. Analiza wrażliwości 75

1.5.1. Analiza wrażliwości – graficznie 76

1.5.2. Analiza wrażliwości rozwiązania uzyskanego za pomocą algorytmu simpleks 80

1.6. Wykorzystanie Solvera – narzędzia arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania programów liniowych 100

1.7. Programowanie ilorazowe 106

1.7.1. Formalizacja zagadnienia wyboru asortymentu produkcji 107

1.7.2. Formalizacja zagadnienia diety 109

2. Problemy transportowe i przydziału 121

2.1. Zagadnienia transportowe 121

2.1.1. Zamknięte zagadnienie transportowe 122

2.1.2. Otwarte zagadnienie transportowe 127

2.1.3. Algorytm transportowy 130

2.1.3.1. Klasyczny algorytm transportowy 130

2.1.3.2. Metoda potencjałów 134

2.1.3.3. Wykorzystanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego – SOLVER do rozwiązywania modeli transportowych 136

2.1.4. Zagadnienie transportowo-produkcyjne 138

2.1.5. Minimalizacja pustych przebiegów 144

2.2. Problemy przydziału 157

2.2.1. Rozdział zadań produkcyjnych pomiędzy miejscami produkcji 157

2.2.2. Zagadnienia o optymalnym przydziale z dodatkowymi warunkami 161

3. Gry 186

3.1. Gry dwuosobowe o sumie zero 186

3.2. Gry z naturą 198

4. Zagadnienie kolejek 209

4.1. Uwagi wstępne 209

4.2. Pojedynczy kanał obsługi 210

4.3. Wielokrotne kanały obsługi 214

5. Programowanie sieciowe 222

5.1. Metody sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej 224

5.2. Metoda CPM 226

5.3. Metoda PERT 231

5.4. Analiza czasowo-kosztowa 234

5.4.1. CPM – COST 235

5.4.2. PERT – COST 237

5.5. Metoda GERT 240

6. Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne 258

6.1. Elementy programowania nieliniowego 258

6.1.1. Program nieliniowy o postaci kanonicznej 259

6.1.2. Program nieliniowy o postaci standardowej 261

6.2. Wybrane problemy optymalizacji firmy 269

7. Elementy programowania dynamicznego 276

8. Wybrane modele zapasów 285

8.1. Uwagi wstępne 285

8.2. Modele deterministyczne 286

8.3. Modele probabilistyczne 289

9. Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu 297

9.1. Uwagi wstępne 297

9.2. Podstawowe zasady konstrukcji biznesplanu 297

9.3. Zastosowanie badań operacyjnych w poszczególnych fazach konstrukcji biznesplanu 299

9.3.1. Opracowanie strategii 299

9.3.2. Plan marketingowy 300

9.3.3. Plan techniczny 301

9.3.4. Plan organizacyjny 301

9.3.5. Plan finansowy 302

10. Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym 326

10.1. Wprowadzenie 326

10.2. Podstawowe kategorie związane z obrotem pieniądza 326

10.3. Dyskonto proste, składane i ciągłe 331

10.4. Problem nominalnej i efektywnej rocznej stopy procentowej 342

10.5. Rzeczywista wartość kapitału a inflacja 344

10.6. Strumienie płatności 346

10.6.1. Strumienie różnych płatności 347

10.6.2. Strumienie równych płatności 350

10.7. Statystyczne metody w analizie rynku kapitałowego 352

10.7.1. Oznaczenia oraz podstawowe charakterystyki akcji 352

10.7.2. Semiwariancja stopy zysku 355

10.8. Optymalizacja portfela akcji 357

11. Budowa rankingu obiektów w świetle ocen wielokryterialnych 370

11.1. Wprowadzenie 370

11.2. Oznaczenia 372

11.3. Problemy rozpoznania i ujednolicenia charakteru zmiennych 373

11.4. Wybrane metody normowania zmiennych diagnostycznych 373

11.5. Metoda unitaryzacji zerowanej 375

11.6. Budowa rankingu 376

12. Zadania różne 392

Odpowiedzi do zadań 427

Uwagi bibliograficzne 465

Literatura 468