"Infrastruktura transportu"

Libra identifier: 190545

Table of Contents

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU JAKO PODSTAWA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO 10

CZĘŚĆ I 10

1.1. Pojęcie infrastruktury 12

Rozdział 1. Istota infrastruktury transportu 12

1.2. Specyfika infrastruktury transportu 19

1.3. Znaczenie czasu w procesie rozwoju współczesnej infrastruktury transportu 25

2.1. Współzależności w rozwoju infrastruktury transportu 31

Rozdział 2. Infrastruktura transportu a rozwój gospodarczy 31

2.2. Infrastruktura transportu a rozwój regionalny i międzynarodowa integracja 41

2.3. Wielozadaniowość infrastruktury transportu wodnego śródlądowego 46

2.4. Bariery w rozwoju infrastruktury transportu 51

3.1. Oddziaływanie infrastruktury transportu na środowisko 54

Rozdział 3. Infrastruktura transportu a środowisko 54

3.2. Infrastruktura a koszty zewnętrzne transportu 56

3.3. Sposoby zmniejszania degradacyjnego wpływu infrastruktury transportu na środowisko 66

4.1. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji infrastrukturalnych 73

Rozdział 4. Efektywność i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 73

4.2. Horyzont czasowy, stopa dyskontowa, wartość rezydualna 80

4.3. Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji infrastrukturalnych 83

4.4. Metody i instrumenty finansowania 90

CZĘŚĆ II 100

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU W EUROPIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ 100

5.1. Współczesne wyzwania wobec transportu 102

Rozdział 5. Stan europejskiej infrastruktury transportu 102

5.2. Struktura gałęziowa systemów transportowych 116

5.3. Problem zróżnicowania europejskiej infrastruktury transportowej 124

6.1. Transeuropejskie sieci transportowe 144

Rozdział 6. Proces ujednolicania europejskiej infrastruktury transportu 144

6.2. Korytarze transportowe 162

6.3. Inteligentne systemy transportowe 170

7.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury transportu kombinowanego 182

Rozdział 7. Infrastruktura w zrównoważonym rozwoju transportu 182

7.2. Rozwój sieci szybkich kolei pasażerskich 203

7.3. Rozwój śródlądowych dróg wodnych 215

7.4. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych 231

8.1. Infrastrukturalne uwarunkowania integracji gałęzi transportu 241

Rozdział 8. Współczesne tendencje w rozwoju infrastruktury transportu 241

8.2. Rozwój stałych połączeń sieci transportowych 249

8.3. Architektoniczne walory infrastruktury transportu 259

CZĘŚĆ III 272

PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE 272

9.1. Ocena polityki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce 274

Rozdział 9. Stan infrastruktury transportu w Polsce 274

9.2. Stan infrastruktury liniowej transportu w świetle standardów unijnych 284

9.3. Stan infrastruktury punktowej 298

10.1. Kongestia na drogach i jej skutki społeczno-ekonomiczne 316

Rozdział 10. Skutki dotychczasowego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce 316

10.2. Dostępność transportowa regionów 320

10.3. Bezpieczeństwo w transporcie 324

10.4. Wpływ infrastruktury na konkurencyjność portów morskich 337

11.1. Infrastruktura drogowa 349

Rozdział 11. Kierunki i priorytety rozwoju infrastruktury transportu 349

11.2. Infrastruktura kolejowa 353

11.3. Śródlądowe drogi wodne 358

11.4. Infrastruktura punktowa 364

12.1. Źródła finansowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce 379

Rozdział 12. Aspekty ekonomiczne rozwoju i funkcjonowania infrastruktury transportu w Polsce 379

12.2. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę 391

12.3. Opłaty za korzystanie z infrastruktury transportu 404

Spis tabel 419

Spis rysunków 422

Akty prawne i ważniejsze dokumenty urzędowe 431

Bibliografia 437