"Ekonometria 2(56) 2017"

Libra identifier: 196821

Table of Contents

Wstęp 8

Grażyna Trzpiot, Jacek Szołtysek: Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny / Ageing of functional age groups vs. social capital 10

Iwona Olejnik: Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants / Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty 29

Marcin Pełka: Klasyfikacja wielomodelowa danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej / Ensemble clustering of symbolic data in identification of innovation of European Union countries 43

Anna Baraniecka: Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania / The Forrester Effect in the global supply chains – sources, consequences and elimination methods 53

Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak: Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets / Czy menedżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej 68

Grzegorz Urbanek: Analysing brand strength – corporate financial performance link for companies listed on the Warsaw Stock Exchange / Analiza związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 93

Dorota Żebrowska-Suchodolska: Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału/The measurement of effectiveness of investment equity funds in the period 2004-2014 using drawdown measures 105

Eliza Khemissi: Axiomatic extension of risk measurement / Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka 117