"Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym"

Libra identifier: 200083

Table of Contents

Wstęp 10

1. Komunikacja marketingowa w świetle rozwoju internetu – podstawy teoretyczne 16

1.1. Proces komunikacji – istota, elementy i ich znaczenie 18

1.2. Istota komunikacji marketingowej – ujęcie definicyjne 23

1.3. Rodzaje komunikacji marketingowej w ujęciu modelowym 28

1.3.1. Charakterystyka rynków B2B i B2C w aspekcie komunikacji marketingowej 28

1.3.2. Modele komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C 32

1.4. Formy komunikacji marketingowej 39

1.4.1. Rodzaje i istota form komunikacji marketingowej 39

1.4.2. Formy komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C 62

1.5. Teoria komunikacji internetowej (computer mediated communication theory) w kontekście wybranych teorii komunikacji 66

2. Nowe media jako środowisko komunikacji marketingowej 72

2.1. Świat 3.0 w kontekście rozwoju internetu 74

2.2. Istota i charakterystyka nowych mediów 78

2.3. Media społecznościowe jako rodzaj nowych mediów 83

2.3.1. Media społecznościowe – istota i znaczenie 83

2.3.2. Cechy i funkcje mediów społecznościowych 86

2.3.3. Rodzaje mediów społecznościowych w świetle wybranych klasyfikacji 89

2.4. Możliwości zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej – ujęcie teoretyczne 95

2.4.1. Teoretyczne podstawy wykorzystania nowych technologii z perspektywy indywidualnych użytkowników – model akceptacji technologii 95

2.4.2. Wykorzystanie nowych mediów w strategiach marketingowych przedsiębiorstw – nowe koncepcje marketingowe 98

2.5. Możliwości zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C 107

3. Uwarunkowania wykorzystania nowych mediów w procesach internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw 118

3.1. Klasyfikacja determinant wykorzystania nowych mediów w międzynarodowej komunikacji marketingowej 120

3.2. Determinanty endogeniczne 122

3.2.1. Stopień internacjonalizacji przedsiębiorstwa 122

3.2.3. Wielkość przedsiębiorstwa 130

3.2.2. Rodzaj produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo 134

3.3. Determinanty egzogeniczne 140

3.3.1. Czynniki ekonomiczne 140

3.3.2. Czynniki technologiczne 143

3.3.3. Czynniki demograficzne 148

3.3.4. Czynniki kulturowe 155

3.3.5. Czynniki polityczno-prawne 159

4. Nowe media a skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej 162

4.1. Efekty komunikacji marketingowej – próba identyfikacji 164

4.2. Efekty, efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej w wymiarze działania całego przedsiębiorstwa – dylematy interpretacyjne 168

4.3. Pomiar skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej – metody i wskaźniki 172

4.4. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych – zagadnienia pomiaru 177

5. Nowe media w komunikacji marketingowej a efekty działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym – założenia badawcze 186

5.1. Metodyka badania 188

5.1.1. Pytania badawcze, cel główny i cele szczegółowe 188

5.1.2. Zakres badań i hipotezy badawcze 190

5.1.3. Metoda badawcza i dobór próby 192

5.2. Determinanty wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym – schemat zależności 197

5.3. Charakterystyka próby badawczej 199

6. Nowe media w komunikacji marketingowej badanych przedsiębiorstw na rynkach B2B – wyniki badań empirycznych 204

6.1. Rodzaje nowych mediów w komunikacji badanych przedsiębiorstw z zagranicznym partnerem biznesowym 206

6.2. Determinanty wykorzystania przez badane przedsiębiorstwa nowych mediów w komunikacji z zagranicznym partnerem biznesowym 211

6.3. Cechy nowych mediów i zakres ich wykorzystania przez badane przedsiębiorstwa w komunikacji z zagranicznym partnerem biznesowym 218

7. Nowe media w komunikacji marketingowej badanych przedsiębiorstw na rynkach B2C – wyniki badań empirycznych 224

7.1. Nowe media w komunikacji badanych przedsiębiorstw z zagranicznym partnerem biznesowym 226

7.1.1. Rodzaje nowych mediów 226

7.1.2. Determinanty egzo- i endogeniczne w wykorzystaniu nowych mediów 231

7.1.3. Cechy nowych mediów i zakres ich wykorzystania 237

7.2. Nowe media w komunikacji z zagranicznym odbiorcą masowym 242

7.2.1. Rodzaje nowych mediów 242

7.2.2. Determinanty egzo- i endogeniczne 247

7.2.3. Cechy nowych mediów i efekty ich wykorzystania 253

7.2.4. Zależności pomiędzy wykorzystaniem nowych mediów w komunikacji a czynnikami endo- i egzogenicznymi – podsumowanie 260

8. Znaczenie nowych mediów w komunikacji międzynarodowej – studia przypadków 268

8.1. Kukliki Felt Design Studio 270

8.2. TOPMET Light 274

8.3. Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o 279

8.4. LUG Light Factory Sp. z o.o 282

8.5. Avella Sp. z o.o 287

8.6. Advanced Graphene Products Sp. z o.o 290

8.7. Znaczenie nowych mediów w komunikacji na rynkach zagranicznych – podsumowanie studiów przypadków 293

Zakończenie 296

Bibliografia 300

Spis rysunków 330

Spis tabel 334

Spis zdjęć 338

Aneks 340