"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 466"

Libra identifier: 201845

Table of Contents

Wstęp 10

Iluzje specjalnych stref ekonomicznych 12

Wyzwania UE w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekologicznym 23

Uwarunkowania peryferyjności obszarów wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju 33

Rola innowacyjnych instrumentów finansowych w Planie Inwestycyjnym dla Europy 40

Konwergencja regionalna w regionach słabiej rozwiniętych Unii Europejskiej w latach 2001-2014 51

Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 64

Aspekty energetyczne rozwoju zrównoważonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 72

Instrumenty finansowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 80

Potencjał innowacyjny województwa dolnośląskiego na tle regionów Unii Europejskiej 89

Centra regionów a spójność regionalna w Polsce 99

Odnawialne źródła energii jako bariera wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej – na przykładzie Polski i Niemiec 112

Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013 120

Polityka ukierunkowana terytorialnie jako nowe podejście do procesów klasteringu 129

Możliwości wykorzystania projektów hybrydowych w procesie rewitalizacji gmin w Polsce 138

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki na sudeckim przygranicznym obszarze górskim 147

Polityka spójności UE jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce 158

Prognoza zmian w eksporcie państw członkowskich Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w kontekście TTIP 168

Rozwój badań statystyki regionalnej na potrzeby monitorowania polityki spójności 179

Wpływ kapitału społecznego na rozwój terytorium i funkcjonowanie przedsiębiorstw 187

Integracja rynków finansowych w strefie euro – stan i perspektywy 194

Polityka spójności Unii Europejskiej – bodziec czy element niszczący polityki krajowe? Przypadek uniwersytetów 204

Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym 214

Analiza porównawcza głównych wskaźników rozwoju gospodarczego państw bałtyckich w warunkach integracji europejskiej 224

Polityka spójności czy wspólna polityka rolna – która z nich jest bardziej dopasowana do wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce? 237

Typologia gmin z punktu widzenia doświadczeń w wykorzystaniu funduszy UE 245