"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 525. Triangulacja w badaniach marketingowych"

Libra identifier: 204497

Table of Contents

Wstęp 10

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Triangulacja w badaniach jakościowych 12

Jan W. Wiktor: „Osobliwości nauk społecznych” a rygor metodologiczny badań marketingowych 22

Robert Nowacki: Innowacyjność usług badawczych w Polsce a ich efektywność dla klientów 33

Adam Sagan: Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta 46

Grzegorz Maciejewski: Zastosowanie analizy skupień w segmentacji użytkowników bankowości elektronicznej 59

Anna Irena Szymańska: Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej 69

Mariusz Trojanowski: Przewidywanie zachowań konsumentów za pomocą analizy scoringowej 84

Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga: Wykorzystanie metodyki tzw. lejka paradygmatu do analizy wiedzy na temat konsumpcji kolaboratywnej i jej uwarunkowań 97

Maciej Mitręga, Anna Dewalska-Opitek: Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny wielowymiarowości uwarunkowań skłonności do mitygowania innych konsumentów jako formy zachowań obywatelskich 106

Łukasz Skowron, Stanisław Skowron, Marcin Gąsior: Zjawisko „luki czasowej” pomiędzy zmianami indeksów satysfakcji pracowników a klientów 121

Marcin Gąsior, Łukasz Skowron: Kryterium płci w modelowaniu procesów budowania satysfakcji klienta 133

Wojciech Trzebiński: Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji 143

Małgorzata Karpińska-Krakowiak: Wykorzystanie marek rzeczywistych i fikcyjnych w eksperymentach na temat humoru w reklamie 158

Krzysztof Błoński, Ewa Putek-Szeląg: Wykorzystanie metody Propensity Score Matching w badaniach typu desk research 168

Dariusz Siemieniako, Ewa Glińska, Maciej Mitręga: Koncepcja siły i asymetrii siły w relacjach business-to-business w świetle wyników analizy bibliometrycznej 177

Magdalena Jaciow: Empiryczna ocena ekwiwalencji wyników badań – uwagi metodyczne i próba implementacji 189

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka: Zastosowanie neuroobrazowania w badaniach konsumentów – możliwości i ograniczenia 198

Urszula Garczarek-Bąk, Aneta Disterheft: Analiza obszarów zainteresowania w oparciu o badania eyetrackingowe na przykładzie produktów marek własnych i producenckich 212

Marcin Gębarowski: Koncepcja badania stoisk targowych z wykorzystaniem metody eye tracking 228

Magdalena Grębosz-Krawczyk, Dagna Siuda: Wykorzystanie metod badań jakościowych w identyfikacji postaw młodych konsumentów wobec marek nostalgicznych 238

Kamila Szymańska: Obserwacja jako metoda badania wybranych aspektów zachowań nabywców w sklepach wielkopowierzchniowych 249

Dagna Siuda, Magdalena Grębosz-Krawczyk: Metoda etnografii wirtualnej w badaniu społeczności marek 259

Michał Ścibor-Rylski: Grywalizacja jako metoda zwiększenia skuteczności jakościowych badań rynku 273

Wawrzyniec Rudolf, Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska: Studium przypadku jako metoda badania relacji międzyorganizacyjnych w marketingowym procesie budowania marki terytorium w oparciu o kulturę – koncepcja badań 285

Beata Tarczydło: Projekt zastosowania metody studium przypadku w nauczaniu budowania marki 295