"Osoby z niepełnosprawnością i sztuka"

Libra identifier: 205850

Table of Contents

Osoby z niepełnosprawnością a przestrzeń muzealna. Wprowadzenie (Aneta Pawłowska, Anna Wendorff) 7

Część I. „Świat istnieje, lecz bez oczu go nie zobaczymy” 23

Agnieszka Gralińska-Toborek – Pomiędzy „aisthesis” a estetyką, czyli czego od niewidomych może się dowiedzieć estetyk / Between ‘aisthesis’ and aesthetics, or what an esthetician can learn from the blind 25

Anna Wendorff – Audiodeskrypcja sztuk pięknych. Studium przypadku łódzkich muzeów / Audio description in Fine Arts. A case study of museums in Łódź 37

Aneta Pawłowska, Artur Hłobaż, Adam Drozdowski – Audiodeskrypcja – przedmiot akademicki, praktyka muzealna czy wyzwanie dla informatyków? / Audio description – academic course, museum practice or an IT challenge? 57

Marta Przasnek – Audiodeskrypcja nie jest ekfrazą / Audiodescrption is not an ekphrasis 75

Agnieszka Palion-Musioł – Elementy nacechowane kulturowo i ich opis w tłumaczonej audiodeskrypcji do dzieł plastycznych na przykładzie Muzeum Julio Romero de Torres / Culture-bound elements and its description in the translation process of audio description of works of art taking as the example the Museum of Julio Romero de Torres 85

Część II. „Okiem motyla” 97

Agnieszka Kołodziejczak – Wykluczenie kulturalne osób Głuchych i słabosłyszących w świecie kultury i muzeów / Cultural exclusion of Deaf and hard-of hearing persons in the world of the culture and museums 99

Anna Lewandowska – Nieznane oblicza kultury Głuchych – sztuka / Unknown elements of Deaf Culture – art 111

Część III. „Wszechświat okiem Innego” 123

Agnieszka Chęć-Małyszek – Niepełnosprawny odbiorca sztuki w aspekcie integracji społecznej / Disabled art recipient in the aspect of social integration 125

Paulina Szeląg – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną posługujące się wspomagającymi i alternatywnymi sposobami porozumiewania się w muzeum / People with intellectual disabilities using augmentative and alternative communication in a museum 147

Paulina Celińska – Ludzie zamiast technologii / People instead of the technologies 163

Paulina Długosz – Muzeum chce Cię poznać – czego muzeum może nauczyć się od osób niepełnosprawnych / The museum wants to get to know you – what we can learn from people with disabilities in the museum 177

Spis ilustracji 197