"Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie"

Libra identifier: 209487

Table of Contents

Wprowadzenie 10

Rozdział 1. Założenia koncepcji poznawczo-behawioralnej 14

1.1. Zarys teorii poznawczo-behawioralnej 14

1.2. Modele oddziaływań poznawczo-behawioralnych zaadresowanych do osób niedostosowanych społecznie 22

1.3. Przegląd badań 31

Rozdział 2. Terapia grupowa w paradygmacie poznawczo-behawioralnym 38

2.1. Zadania terapii grupowej w pracy z dziećmi i młodzieżą 38

2.2. Zalety stosowania terapii grupowej w pracy resocjalizacyjnej 44

2.3. Interwencje ukierunkowane na grupę 46

2.4. Relacja terapeutyczna 57

2.5. Uwzględnianie kryzysów sprzed spotkań terapeutycznych 61

2.6. Wyznaczanie granic 61

2.7. Fazy procesu grupowego 66

Rozdział 3. Przygotowanie do terapii 72

3.1. Wielkość grupy 72

3.2. Częstość, długość i czas trwania sesji 74

3.3. Liczba terapeutów 75

3.4. Rekrutacja do grupy 75

3.5. Skład grupy 76

3.6. Miejsce spotkań 80

Rozdział 4. Rozpoczęcie pracy grupowej: wzajemne zapoznanie się, budowanie spójności, zwiększanie motywacji 81

4.1. Faza orientacji 81

4.2. Wzajemne poznawanie się 82

4.3. Kontrakt terapeutyczny 86

4.4. Prezentacja przygotowana przez wcześniejszą grupę 91

4.5. Program spotkań 91

4.6. Wprowadzenie rodziców w terapię dziecka 92

4.7. Strategie budowania integracji w grupie 93

4.8. Kształtowanie motywacji 101

Rozdział 5. Diagnoza w pracy z grupą 106

5.1. Cele diagnozy w terapii grupowej 106

5.2. Analiza sytuacji problemowej 108

5.3. Źródła sytuacji problemowych 126

5.4. Badania ilościowe 128

5.5. Rozpoznawanie zasobów i barier 130

5.6. Uszczegółowienie ogólnego opisu sytuacji problemowej 139

Rozdział 6. Określanie celów terapeutycznych 141

6.1. Określanie celów indywidualnych w grupie 141

6.2. Typy celów indywidualnych w terapii grupowej 142

6.3. Zasady formułowania celów 147

6.4. Reguły zwiększające aktywność w procesie dążenia do celu 152

6.5. Cele grupowe 156

6.6. Reguły planowania interwencji 158

6.7. Wybór optymalnych interwencji bazujących na dowodach empirycznych 159

Rozdział 7. Strategia rozwiązywania problemów i negocjacji 162

7.1. Rozwiązywanie i negocjowanie problemu 162

7.2. Etapy postępowania podczas treningu rozwiązywania problemów 163

7.3. Dowody empiryczne 174

7.4. Ograniczenia związane ze strategią rozwiązywania problemów 175

7.5. Trenowanie rozwiązywania problemów 175

7.6. Negocjowanie 178

Rozdział 8. Wzmacnianie, motywowanie i kierowanie grupą 184

8.1. Wzmacnianie zachowań pożądanych 184

8.2. Wzmacnianie zachowań zbliżonych do pożądanego 192

8.3. System wzmocnień 193

8.4. Redukowanie częstości występowania niepożądanych zachowań 194

Rozdział 9. Modelowanie poprzez odgrywanie ról 202

9.1. Sekwencja modelowania 202

9.2. Zapoznanie uczestników z sekwencją modelowania 203

9.3. Określenie sytuacji problemowej 203

9.4. Modelowanie pożądanego zachowania lub sekwencji zachowań 204

9.5. Ćwiczenie zachowania demonstrowanego przez modela 207

9.6. Powtarzanie ćwiczonej umiejętności 210

9.7. Udzielanie sugestii podopiecznemu podczas ćwiczenia umiejętności 212

9.8. Informacje zwrotne 212

9.9. Zadania dodatkowe 215

Rozdział 10. Procesy poznawcze i strategie radzenia sobie z napięciem 218

10.1. Pojęcie zniekształcenia poznawczego 218

10.2. Restrukturyzacja poznawcza 225

10.3. Sekwencja modelowania poznawczego 249

10.4. Trening autoinstrukcji 252

10.5. Procedura rozwiązywania problemów z wykorzystaniem autoinstrukcji 257

10.6. Zarządzanie własną osobą 259

Rozdział 11. Zadania realizowane między zajęciami 261

11.1. Cele zadań realizowanych poza zajęciami terapeutycznymi 262

11.2. Zadania interakcyjne 264

11.3. Zadania o charakterze poznawczym 264

11.4. Zadania symulacyjne 265

11.5. Nieinteraktywne zadania behawioralne 266

11.6. Zadania obserwacyjne 266

11.7. Przebieg zadań realizowanych poza zajęciami 267

Rozdział 12. Diagnozowanie i wzmacnianie sieci wsparcia społecznego 274

12.1. Sieć relacji społecznych – wsparcie czy komplikowanie sytuacji? 275

12.2. Diagnoza relacji społecznych 277

12.3. Wzmacnianie i poszerzanie relacji społecznych 281

12.4. Angażowanie w działalność wolontaryjną 282

12.5. Praca 284

Rozdział 13. Rekreacja w grupie 285

13.1. Cele zajęć rekreacyjnych w terapii grupowej 285

13.2. Rodzaje zajęć rekreacyjnych 286

13.3. Dobór formy zajęć 300

13.4. Rozwijanie nowych zainteresowań 302

13.5. Projekty rekreacji rodzinnej 304

13.6. Przygotowywanie posiłku 304

Rozdział 14. Kształtowanie procesu grupowego 305

14.1. Struktura i proces 306

14.2. Czynniki wpływające na przebieg procesu i strukturę grupy 307

14.3. Rozwój grupy 324

14.4. Końcowe refleksje na temat problemów pojawiających się w pracy z grupą 327

Bibliografia 330

Indeks rzeczowy 336

O Autorze 339