"Studia Iuridica, nr 78"

Libra identifier: 217826

Table of Contents

CRITIQUETomasz Giaro – Memory Disorders: Koschaker Rediscovered and Bowdlerized 9

Michał Barański, Iwona Gredka-Ligarska – On Trade Union Structure Followingthe Amendment to the Trade Union Law of 5 July 2018 24

Adriana Sylwia Bartnik, Katarzyna Julia Kowalska – Legal and Civic Advisoryin the Context of Legal Awareness and the Need for Legal Education of Poles.Selected Problems 40

Paweł Borecki – Assignment of the Mufti Muslim Religious Union and the Principlesof the Constitution of the Republic of Poland 61

Anna Cybulko, Ewa Gmurzyńska, Aleksandra Winiarska – Preferable conflictresolution approaches among the Polish and American law students in thecontext of legal education 79

Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski – Legal Mechanisms to Protectthe Agricultural Nature of Real Estate in the Light European ParliamentResolution of 27 April 2017 on the State of Play of Farmland Concentrationin the EU: How to Facilitate the Access to Land for Farmers? 102

Tomasz Drabik – Instruments of Direct Support for Agriculture After 2020 116

Iwona Głowacka – Illicit Cigarette Market in Poland 136

Izabela Hasińska – Legal Aspects of Pursuing Claims for Damages by Farmersin Connection with Energy Investments – Selected Issues 153

Aleksander Jakubowski – Resumption of studies 169

Maria Magdalena Kenig-Witkowska – Protection of the Environment in Timesof Non-international Armed Conflicts – a Gap to be Filled in 184

Konrad Kędzierski – Sustainable Development and Area Development in Poland –Socio-legal Issues (In the Case of Rzeszow City) 199

Krzysztof Koźmiński – Limitation of Sunday trading – predicting the effectsor reading tea leaves? 212

Monika A. Król – The effectiveness of agri-environmental instrumentsof the Common Agricultural Policy implementation in the assessmentof the European Court of Auditors 232

Katarzyna Leśkiewicz – Legal Conditions of Forest Change for Agricultural Use 254

Sławomir Lewandowski – Legal Argumentation in Lawyer – Client Relations 264

Edyta Litwiniuk – On Selected Issues Concerning Foundation Law in Poland 280

Przemysław Litwiniuk – Programme – related norms in modern agricultural law 296

Rafał Michałowski – Specific Contractual Obligations of a Purchaserof a Real Estate Included in the Agricultural Property Stock of the StateTreasury 315

z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 315

8 ContentsDariusz Młotkiewicz – State Forests 333

Dariusz Młotkiewicz – Lasy miejskie na obszarach skomunalizowanych.Problematyka prawno-organizacyjna 333

biologicznymi 348

Emilia Nawrotek – Protection of native species against biological invasions 348

Agata Niewiadomska – Środowisko i konkurencja – Wspólna Polityka Rolnapo 2020 r 359

Policy After 2020 359

Adam Niewiadomski – Obrót nieruchomościami rolnymi a planowanieprzestrzenne 373

Adam Niewiadomski – Trade in Agricultural Real Estate and Spatial Planning 373

Nikodem Rycko – Law Applicable to the Protection of the Rights of PersonalityAccording to the Act – Private International Law. Selected Issues 386

Nikodem Rycko – Statut ochrony dóbr osobistych w ustawie – Prawo prywatnemiędzynarodowe – wybrane zagadnienia 386

Michał Skąpski – Znaczenie przesłanki „ciężkiego naruszenia podstawowychobowiązków” w rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia przezpracownika i pracodawcę 402

Obligations” in Termination of Labour Contract Without Notice by Employerand Employee 402

Rafał Stankiewicz – New Model of the Forms of Recourse in the AdministrativeProcedure Code upon Amendment from April 7th 2017 414

Rafał Stankiewicz – Nowy model środków zaskarżenia po nowelizacji Kodeksupostępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r 414

Paweł Skuczyński – Reflexive Justification and the Problem of its Receptionin Robert Alexy’s theory 430

Roberta Alexy’ego 430

Urszula Torbus – Absencje chorobowe i premie a zasada równego wynagradzaniakobiet i mężczyzn 455

Urszula Torbus – Sickness Absences and Bonuses in the Context of Equal Payof Men and Women 455

Maciej Tygielski – Środki zabezpieczające dla sprawców przestępstwpopełnionych w związku z uzależnieniem w świetle ustawyz dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórychinnych ustaw – „noweli lutowej” 474

Maciej Tygielski – Security Measures Applicable to Addicted Offenders underthe Regulation of the Amendment of the 1 of July 2015 474

Krzysztof Wiliński, Aleksandra Szatkowska – Disciplinaryliabilityof Academicstaff 497

Krzysztof Wiliński, Aleksandra Szatkowska – Odpowiedzialność dyscyplinarnanauczycieli akademickich 497

Cezary Zapała – Processing of agricultural information and personal data withinBig Data 517

Cezary Zapała – Przetwarzanie informacji i danych osobowych w rolnictwiew ramach Big Data 517

Monika A. Ziniewicz – Ostatnie zmiany legislacyjne opłat adiacenckich 534

Monika A. Ziniewicz – Recent Legislative Changes in Adjacency Fees 534

Monika Żuchowska-Grzywacz – Dobrowolny system znakowania „wolneod GMO” – doświadczenia systemu niemieckiego w kontekście projektupolskiej ustawy 550

Monika Żuchowska-Grzywacz – Voluntary Labeling System “GMO-free” –Experience of the German System in the Context of the Draft Polish Law 550

Jerzy Kowalski (1923–2017) – Adam Bosiacki 567

Jerzy Kowalski (1923–2017) – Adam Bosiacki 567

Andrzej Murzynowski (1926–2016) – Maria Rogacka-Rzewnicka 571

Andrzej Murzynowski (1926–2016) – Maria Rogacka-Rzewnicka 571