"Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo numer 9 (12): 2019 część 1"

Libra identifier: 218353

Table of Contents

Human Space and Ideology. Introduction 9

Human Space and Ideology. Wprowadzenie 9

KERSTIN S. JOBST, A Sacral and Mythical Landscape: The Crimea in the East European Context 11

KERSTIN S. JOBST, Krajobraz sakralny i mityczny. Krym w kontekście wschodnioeuropejskim 11

JAGODA WIERZEJSKA, Krajobraz rodzimy. Środkowe i Wschodnie Karpaty w polskim dyskursie turystycznym i krajoznawczym lat 1918–1939 33

JAGODAWIERZEJSKA, A Domestic Space: The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and Local Lore Discourse, 1918–1939 33

MAGDALENA BARAN-SZOŁTYS, Gonzo, Ironic Nostalgia, Magical Realism, or, How to Re-Narrate Traumatic Transnational Borderland Stories.Examples from the Twenty-First Century Polish(-German) Literature 63

MAGDALENA BARAN-SZOŁTYS, Gonzo, ironiczna nostalgia, magiczny realizm, czyli jak opowiedzieć traumatyczne, transnarodowe historie z pogranicza. Przykłady z literatury polskiej XXI wieku 63

AGNIESZKA HUDZIK, Narrative- and Space-Making in the City on the Example of Lublin 81

AGNIESZKA HUDZIK, Stworzyć miasto i jego przestrzenie w opowiadaniu − przypadek Lublina 81

DANUTA SOSNOWSKA, Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje 97

DANUTA SOSNOWSKA, Svaty´ Jan pod Skalou: The Sacred Place and Conflicted Traditions 97

BLANKA SOUKOPOVA, Praga − narodowa lektura przestrzeni 111

BLANKA SOUKOPOVA, Prague: The National Perception of the Area 111

URSZULA KOWALSKA-NADOLNA, Czy doświadczanie historii jest możliwe? Między “ciemną turystyką” a “przedsiębiorstwem Holokaust”. Przypadek Terezına 123

URSZULAKOWALSKA-NADOLNA, Is Experiencing History Possible?Between “Dark Tourism” and “the Holocaust Industry:” The Case of Terezı´n 123

MACIEJ FALSKI, Kto ma prawo decydować? Pula i problem demilitaryzacji przestrzeni miejskiej 135

MACIEJ FALSKI, Who Has the Right to Decide? Pula and the Problem of Demilitarized Urban Zone 135

PATRYCJUSZ PAJĄK, Niesamowita Styria 149

PATRYCJUSZ PAJĄK, Uncanny Styria 149

angloamerykańskiej i niemieckiej 163

CHRISTOPH AUGUSTYNOWICZ, Between Appropriation and Rivalry: Some Remarks on the Concept of East Central Europe in Recent Anglo-American and German Historiography 163

INDEKS OSÓB 175

INDEX 175

INFORMACJE O AUTORACH 183

INFORMATION ABOUT AUTHORS 183

AUTHOR GUIDELINES 187

INFORMACJE DLA AUTORÓW 187